Vågan AP ved Oddrun Storhaug deler i sitt leserbrev 28 august, heldigvis Vågan Venstre sin bekymring rundt utfordringene i helsesektoren i Vågan kommune. Vi kan sikkert også være enig i at dette ikke er en utfordring som Vågan er alene om. Dette er en nasjonal utfordring. Men som politikere i Vågan, er det naturlig nok Vågan vi velger å fokusere på.

Storhaug kan ikke minnes at Venstre har kommet med forslag om hvordan utfordringene innenfor helse kan løses. Det skal hun få rett i, men vi har stilt spørsmål. Og vi har stilt spørsmål i påvente av resultatet fra utredningen som er under testing. En utredning som tilsynelatende har handlet om turnusordninger.

Vi har vært gjennom en periode med pandemi, der det meste har vært preget av improvisasjon, sprengte budsjettrammer og andre praktiske utfordringer. Det har utvilsomt vært en krevende periode, også for helsesektoren. Det har også vært en periode der det i første rekke har handlet om å la helsesektoren få jobbe så godt som mulig, i en forholdsvis kaotisk hverdag.

Men vi har stilt spørsmål.

Vi har stilt spørsmål om sykefravær, senest i kommunestyremøtet i juni i år. Høyt sykefravær medfører økte kostnader i form av innleie, og ikke minst økt belastning på personell som må jobbe overtid.

Med høyt sykefravær, kommer også behov for vikarer. Vågan Venstre har også spurt om hvor stor andel av lønnsbudsjettet som går til innleie av vikarer. Vi har videre bedt om at sykefravær rapporteres inn for det enkelte foretak, dette for å gi en bedre forståelse av hva som er status innenfor de ulike sektorene. Vågan kommune som arbeidsgiver, har i 2022 et gjennomsnitt på 11,47 % sykefravær. Dette er høyt, og i privat sektor vil dette være et alarmerende høyt sykefravær. Men pandemi slår ut på sykefravær, enten det er karantene eller sykdom. I 2019 var gjennomsnittlig korttids sykemeldte 3,3 %. I 2022 var denne økt til 3,45 %.

Det er langt mer bekymringsfullt at andelen langtidssykemeldte har økt fra 6,10 % i 2019 til 8,02 % i 2022. Bak denne «beskjedne» endringen, skjuler det seg en økning på 31 % langtidssykemeldte. Vi skal ikke konkludere, men det må være rom for å stille spørsmål ved kommunens oppfølging av sykemeldte, evne til omplassering eller tilrettelegging av arbeidsplass.

Så hva kan løsningen være?

  • Vågan Venstre vil ta initiativ til gjennomgang av praksisen knyttet til oppfølging av langtidssykemeldte. Vi nærmer oss en situasjon der 1 av 10 stillinger i Vågan kommune er langtidssykemeldt. Det er uholdbart, og det er kostbart, - for arbeidsgiver, den ansatte og for samfunnet.
  • Vågan Venstre vil ta initiativ til å se på stimuleringstiltak for å beholde helsepersonell lengre i operative stillinger. Det er for mange som søker seg ut av yrket.
  • Fagkompetanse bør i størst mulig grad jobbe med fag. Som et ledd i arbeidet med å dekke opp mangelen på sykepleiere bør sykepleiere i størst mulig grad gjøre oppgaver som krever sykepleier-kompetanse. På lik linje med at legene i størst mulig grad bør arbeide operativt, og ikke administrativt.
  • Det bør sees til andre kommuner som har forsøkt på ordninger hvor ulike oppgaver blir fordelt på bakgrunn av den faglige kompetansen til de ansatte. Det kan også sees på om det er oppgaver som kan fordeles på en ny måte mellom de ulike yrkesgruppene, såkalt oppgavegliding.

Både Vågan venstre og Venstre nasjonalt ønsker en tilrettelegging for at private tjenesteytere kan tilby sine tjenester innenfor helse. Det ønsker ikke AP. Vågan Venstre mener at privat / offentlig samarbeid ikke er en trussel, men en mulighet. Mye kan tyde på at også AP stilltiende aksepterer private løsninger. For i perioder er det nettopp private vikarbyråer som holder hjulene i gang. Det er prisen vi betaler for høyt sykefravær, frafall av helsepersonell som søker seg over til andre type stillinger, og rekrutteringsutfordringer.

Det er snart valg, og utfordringene står i kø for det nye kommunestyret. Vågan Venstre er mer enn villig til å bidra i dette arbeidet, både gjennom å stille spørsmål og å fremme forslag til løsning.

Godt valg!