«Folk velger folk», del II

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Ordførerkandidat Pål Krüger er her med sitt andre leserinnlegg i serien "Folk velger folk".

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Tema; økonomi Vestvågøy kommune.

AP/SP og Høyre lurer på hvordan FRP skal finansiere reduksjon i Eiendomsskatten, og alle gode velferdstiltak. Vi lurer på hvordan de samme kan stemme for all verdens investeringer uten å legge frem inntjening/dekning, bare konkludere: «Tas inn i neste års budsjett», som allerede er kraftig på etterskudd. Ap sin kommentar i siste kommunestyret knytte til økonomisk utvikling, var at «Det vil bli sterkere sentralisering- det er 100% sikkert». Vi er fundamentalt uenig. Nedenfor og i Del III, er opplistet et knippe med tiltak som generelt kan bedre VVK sin økonomi- vist med noen praktiske eksempler fra budsjettet 2019:

Innkjøpssamarbeid

Rådmannen anbefaler at kommunen skal inngå et innkjøpssamarbeid med andre kommuner i Salten, for å få bedre innkjøpsbetingelser. Som en konsekvens satte FRP opp kr 2 mill i innsparing på 2019 budsjettet. Rådmannen går for kr 0,0 i innsparing, får AP/SP/H og resten med seg. Resultatet er redusert innkjøp fra lokale leverandører med innsparing lik 0- dobbelt negativt!

Institusjonslege

Rådmannen fremhevet i forløpet til budsjettdebatten våren 2018 at egen institusjonslege vil spare kommunen for 1-2 mill/år. Rådmannen fremmer ikke dette tiltaket i budsjettet 2019, men FRP foreslår å tilsette institusjonslege, alle andre stemte mot.

Ny teknologi

I 2018 budsjettet fremmet Rådmannen tiltak for robotisering av medisindosering, med innsparing på kr 2,5 mill/år. Resultatet ble kr 0,0 innsparing. Rådmannen og posisjonen avlyser i 2019 introduksjon av ny teknologi innen omsorg, men FRP vil satse mer, slik andre kommuner gjør, med potensial for store innsparinger.

Gravdal/Buksnes Skole

FRP vil utrede om det er formålstjenlig å flytte tilbake ungdomstrinnet til Buksnes skole, for å redusere kostnader med leie av klasseroms-kontainere og senere utbygging av Leknes skole. Leknes skole har i tillegg en del stordrift problemer. FRP sitt innspill ble ikke tatt godt i mot av andre partier.

Alle eiendomskostnader relateres til bruker.

FRP vil at alle avdelinger, skoler, omsorg, administrasjon osv, skal definere arealbehov, og bli belastet for reelle kostander med disponibelt areal/kontorer. Det vil føre til større økonomisk forståelse av å disponere arealer en strengt tatt kan klare seg uten, og frigjøre arealer fra f.eks ekstern leie. Det kan ligge millionbeløp å spare hvert år.

Salg tomter

Rådmannen tilsetter egen stab for kjøp/salg av tomter, men i budsjettet ligger det kr 0,0 i økte inntekter, selv om Rådmannen bruker økt tomtesalg som begrunnelse for finansiering av f.eks aksjekjøp. Når FRP spør om hva er budsjettmålet for denne aktiviteten, så er det ingen respons. Her bør det ligge noen millioner i året i ekstra inntekt.

Meieriet

I «utfordringsdokumentet» beskrives en mulig finansieringsform for driften av Meieriet, med at institusjonen kapitaliseres (egenkapitalinnskudd) ,og så drives Meieriet mer på egen hånd. Dette er et godt innspill. Da kan institusjonen vris fra å være en kostnadsdriver til tilnærmet selvkost finansiert, som var en av forutsetningene for å bygge Meieriet kultursenteret i sin tid.

Det må komme en plan for å ferdigstille bygget, og få ordinær brukstillatelse.

Leie kontra eie

Kommunen bygger beviselig minst 20-30 % dyrere enn private. Lavere kommunale renter enn private oppnår, kompenseres ikke for høyere investeringskostnader i kommunal regi. Kommunen burde trolig i større grad leie og ikke eie. Kan være millioner å spare i året.

Skape god intern kultur

Rådmannen og ordfører, i all sin velvillighet og med gode forsetter, engasjerer Dag Otto Lauritzen som foredragsholder og motivator for alle ansatte. Frikjøp og honorar, kostet kanskje kommunen kr 750.000,- for noen formiddagstimer i Lofothallen. Det er lang fra alle som mener at det var godt brukte penger.

Statlig finansiering av omsorgstjenesten

Regjeringen, med FRP i spissen, har etablert en forsøksordning knyttet til Statlig finansiering om omsorgstjenesten. Forsøksordningen har vart i 2 år, og skal nå utvides med flere kommuner. FRP ønsker at VVK skal søke om deltakelse. Det gir forutsigbar økonomi, og ikke minst forutsigbar kvalitet på tjenestene. Rådmannen er nærmest avvisende, og får støtte fra AP/SP-posisjonen og Høyre. Utrolig når tiltaket har så mange positive effekter, også på kommuneøkonomien.

Politikerlønn

Flertallet i Kommunestyret posisjonen + Høyre vedtok med virkning fra august 2018 å øke politikerhonorarene med samlet kr 1,2 mill/år. Det skulle styrke demokratiet og gi enkelte politikere bedre tid til å sette seg inn i sakene. Erfaringen etter ett år er nedslående. Effekten er snarere omvendt, jo høyere honorarer jo mindre kritisk tenkning og tettere bånd mellom administrasjon og politikk. FRP vil ut fra økonomi og ellers negativ effekt av tiltaket, ta tilbake den årlige merkostnad og før til drift av Omsorg/skole.

Rådmannen stab og Samfunn og Teknikk

Det har de seneste årene vært en relativt kraftig økning i driftsbudsjettene for sektorene Rådmannen/Samfunn og Teknikk, uten at inntektene fra disse to sektorene har fulgt med. Hadde Samfunn og Teknikk hat samme % inntektsøkning i forhold til lønn i 2019 som i 2016, skulle inntektene for sektoren vært kr 25 mill høyere enn budsjett, 2019. For Rådmannen stab burde inntektene vært kr 2,5 mill høyere. Tallene er en klar indikasjon på at det ikke er samsvar mellom kostnad og inntektsutviklingen i de to sektorene.

Havbruksfondet

Kommunen fikk tildelt i 2018 kr 9 mill fra Havbruksfondet. Vi trodde beløpet skulle avsettes på fond, og brukes som nærings- og infrastrukturstøtte til f.eks. fiskeri- og havbrukssektoren i kommunen. På snedig vis har administrasjonen med AP/SP og Høyre som tilretteleggere, brukt vært eneste øre for å dekke opp negativ drift i kommunen for 2018.

Ett sparepunkt fremmet av Posisjonens og Høyres i budsjett 2019, som stemte FRP mot:

Kjøleskap

Rådmannen foreslår å redusere budsjettet i 2019 med kr 1 mill, ved ikke lenger tilby at hjemmetjenesten handler til kjøleskapet for pleietrengende. En innsparing som er usosial, men heldigvis ikke reelt mulig å gjennomføre, eller måle effekten av. Dermed er tiltaket meningsløst.

Eiendomsskatt

FRP vil ikke bidra til at eiendomsskatten skal finansiere en ikke optimal drift av kommunen.

Med FRP som del av en posisjon, blir det reduksjon av eiendomsskatten, en skatt som er usosial, den rammer uten å ta hensyn til skattbar inntekt, formue eller belåningsgrad.

FRP har vist, med bare å se på 10-15% av budsjettet, at det ligger betydelige muligheter til innsparinger, og fortsatt satse tungt innen Familie, Barnevern, Skole, Helse og Omsorg

Les også: «Folk velger folk» del 1.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken