[Oppland Arbeiderblad] Fra første oktober 2016 innføres et nytt regelverk om krav til helse for å kunne ha førerkort. Det nye regelverket er tilpasset EUs førerkortdirektiv.

Fastlegen vil nå få en mer sentral rolle. Flere sjåfører som tidligere har vært nødt til å søke fylkesmannen om dispensasjon, vil nå kunne få utstedt helseattest hos fastlegen sin.

For noen vil muligheten til å ha førerkort bortfalle ved innføringen av det nye regelverket.

De som allerede har innvilget dispensasjon fra fylkesmannen vil beholde førerkortet i perioden dispensasjonen er gitt for.

Fylkesmannen kan fornye tidligere dispensasjoner fram til 30. september 2019, som en overgangsordning i tilfeller hvor sjåføren har  tungtveiende behov for å fornye førerkortet.

Dette vil fastlegen sjekke ved utfylling av helseattest:

 • sensoriske funksjoner (syn og hørsel)
 • kognitiv funksjon, psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser
 • førlighet
 • legemiddelforbruk og bruk av rusmidler

Punktet om kognitiv funksjon innebærer ikke at alle over en viss alder må gjennomføre kognitive tester. Slike tester vil kun gjennomføres om det er mistanke om en svekkelse som har noe å si for trafikksikkerheten.

Endringer i reglene:

 • Ved manglende syn på ett øye er det ikke lenger anledning til å innvilge dispensasjon etter nytt regelverk for førerkortgruppe 2 og 3.
 • Ved bruk av medikamenter som påvirker aktsomhet og kjøreevne er det fastsatt lavere døgndoser og strengere krav for kombinasjoner for flere av disse medikamentene. Ved bruk av 3 medikamenter som for eksempel Paralgin forte (smertestillende), Sobril (beroligende) og Imovane (sovemedisin) vil du ikke lenger kunne kjøre bil. Fastlegen din kan gi deg ytterligere informasjon.
 • Dersom du benytter insulin eller tabletter som kan gi rask senkning av blodsukkeret kan du ikke lenger ha kjøreseddel for buss og kompetansebevis for utrykningskjøring.
 • Dersom du har hjertesykdom og skal fornye førerkort i gruppe 2 og 3 kan dette nå gjøres hos fastlege, og du behøver som hovedregel ikke lenger søke fylkesmannen om dispensasjon. Det samme gjelder for de aller fleste tilfeller av diabetes 1 og 2.
 • For de som har hatt ett anfall med bevissthetstap, unntatt ved epilepsi eller et epilepsilignende anfall, er helsekravet for førerkort igjen oppfylt etter 6 måneder. Dette betyr at et de som har fått inndratt sitt førerkort grunnet bevissthetstap det siste året kan søke tilbakelevering av førerkortet 1. oktober 2016 dersom det er stabil sykdomstilstand etter en observasjonstid på 6 måneder. Du må da kontakte din fastlege som skriver helseattest som du tar med til politiet. Politiet behandler søknaden din og opphever eventuelt sperringen på ditt førerkort. Deretter kan du ta med helseattesten for å få utstedt nytt førerkort på trafikkstasjonen. Vær imidlertid oppmerksom på at behandlingen av saken din hos politiet kan ta noen dager.
 • Observasjonstid for alkohol-, rus- og medikamentlidelser er etter nytt regelverk endret til 6 måneder. Du kan da søke om tilbakelevering av førerkortet dersom alkohol-, rus- eller medikamentfrihet er dokumentert over en periode på 6 måneder.
 • For ADHD (F90.0, F 90.1) er helsekravet oppfylt for alle førerkortklasser dersom det er klar anbefaling fra behandlende lege/psykolog.
 • Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det fra 1. oktober 2016 er utarbeidet ny helseattest for førerkort. Den nye blanketten skal benyttes ved alle søknader om førerkort. Vi gjør også oppmerksom på at flere sykdomsgrupper kan gi begrenset gyldighetstid på førerkortet, selv om regelverket sier at helsekravet er oppfylt.