Med bak­grunn i den de­bat­ten som har vært i Lo­fot­post­en i den se­ne­re tida og rea­li­te­te­ne som hers­ker i fot­ball­mil­jø­et i Vå­gan, har jeg for min del en av­slut­ten­de kom­men­tar.

Jeg fore­slår på nytt at klub­be­ne set­ter seg ned i et møte for å fin­ne fram til enig­het rundt «sat­sing» i Vå­gan.

Jeg til­la­ter meg å kom­me med for­slag til sak 1 til mø­tet:

1. Hvor­dan bør fot­ball­mil­jø­et i Vå­gan fram­stå for på best mu­lig måte å frem­me byg­ging av en fot­ball­hall i Vå­gan?

Det­te med bak­grunn i fot­ball­sat­sing i Vest­våg­øy mel­lom Lek­nes og Ball­stad med de sam­me vur­de­rin­ger som før­te til at FK Lofoten i sin tid ble dan­net. Der ble fot­ball­hall på Vest­våg­øy frem­met.

En enig­het i Vå­gan kan kan­skje også på­vir­ke po­li­ti­ke­re i Vå­gan for en fram­ti­dig fot­ball­hall.

Der­som ei end­ring i sam­ar­bei­det mel­lom klub­be­ne ikke er mu­lig, så rår jeg fot­ball­ta­len­ter i ju­ni­or­al­de­ren 16 til 19 år som har lyst til å sat­se på fot­ball i Vå­gan i sam­ar­beid med for­eld­re søke til det mil­jø­et som har de bes­te spil­ler­ne og den høy­es­te di­vi­sjo­nen. En bør også sam­ta­le med mil­jø­et i FKL, spil­le­re, tre­ne­re osv.

SIL har fra­sagt seg det til­bu­det til opp­rykk fle­re gan­ger, og FK Lofoten er i dag den klubb som gir det bes­te til­bu­det for ung­dom som vil sat­se i det lo­ka­le fot­ball­mil­jø­et.

Ung­dom­me­ne vil da både kun­ne tre­ne even­tu­elt spil­le med man­ge av de bes­te spil­ler­ne i Vå­gan samt ha et til­bud via rett til spill i KIL i sam­me di­vi­sjon som SIL. Ei slik sat­sing vil være for­nuf­tig for de som vil noe med fot­bal­len.

Sat­sing kan gi «kon­kur­ran­se» til mo­bil­te­le­fon, data osv. Fotball kan være vik­tig for de ung­dom­mer som rei­ser bort for ut­dan­ning og ar­beid. På en ny plass får en man­ge nye ka­me­ra­ter å for­hol­de seg til via fot­bal­len.

Sat­sing kan være mangt, Tor­berg­sen. Også med­lem­me­ne i Team Tæl sat­ser.

Jeg fore­slår til slutt at de som er fot­ball­in­ter­es­sert goog­ler Elias Melk­er­sen sin fot­ball­kar­rie­re nå fram til han nå er ca. 21 år. Fa­ren, Da­niel; kom­mer fra Ka­bel­våg og fot­ball der­ifra for man­ge år si­den. Ar­tig og litt im­po­ne­ren­de å lese om. Får håpe fort­set­tel­sen blir like bra.

Les også

Satsingens forbannelse!

Les også

Kommentar til satsingens forbannelse

Les også

Svar til Hans Rørtveit om fotballen i Vågan