Det jobbes nå med en ny detaljreguleringsplan for deler av øya for å kunne legge til rette for blant annet 33 nye fritidsboliger.

Bak planene står grunneier Ragnar Riksheim.

Statsforvalteren påpeker i sitt høringssvar at man allerede i 2016 frarådet avsettelse av fritidsboligområde på øya. Den gang kom uttalelsen i forbindelse med høringen av kommuneplanens arealdel.

- Bakgrunnen for dette var primært hensynet til fuglefaunaen på Sauøya, men hvor også samlokalisering med eksisterende fiskerinæring ble vurdert å være uheldig, påminnes det.

Paradis for flygende

Statsforvalteren påpeker også i det nye høringssvaret at Sauøya er et viktig fuglehabitat og at den har et rikt fugleliv.

- Det er registrert over 100 arter her gjennom flere tusen registreringer, hvorav et stort antall er av forvaltningsmessige interesse, påpekes det.

- Området er først og fremst benyttet som næringshabitat og som areal i forbindelse med trekk, men det finnes flere hekkende arter på øya, herunder truede eller nær truede arter som gråmåke og makrellterne og sannsynligvis fiskemåke, stær, gjøk og grønnfink.

I følge Statsforvalteren har øya også en rik sommerfuglfauna.

- Det er i Artskart lagt inn 175 observasjoner av ca 70 ulike arter. Ingen av disse registrerte sommerfuglene er rødlistet, men flere viklerarter forekommer relativt sparsomt og spredt i Nordland.

- Ikke forstyrr

Sauøya inneholder også det Statsforvalteren beskriver som varierte biotoper som gir grunnlag for mange habitater.

- Forekomsten av bart fjell, lynghei, myr, tjern, salix-arter, bjørkeskog og gran, muligens sammenholdt med klima og øyas eksposisjon, gjør den til et viktig økosystem. Utbygging som foreslått vil medføre direkte nedbygging av habitat, og medfører forstyrrelser på faunen på øya, skrives det.

- Nedbygging av slike arealer vurderes å være uheldig sett opp mot Aichi-målene, FNs bærekraftsmål og nasjonale mål om stans i tapet av biologisk mangfold for å sikre robuste økosystemer, samt mål om ikke å forverre rødlistestatus for arter i sterk tilbakegang.

Vil ha moderat løsning

Statsforvalteren opprettholder dermed sin fraråding om å unngå ytterligere nedbygging av Sauøya.

- Dersom kommunen ikke ut fra Sauøyas betydning for biologisk mangfold endrer syn på hva området bør nyttes til, bør bebyggelsen i så fall samles og begrenses til et minimum.

Det skisseres videre et ønske om at man da bruker eksisterende atkomst i vest og at all bebyggelse bør begrenses til vest for høydedraget på øya.

Statsforvalteren vurderer ikke at planforslaget i tilstrekkelig grad sikrer naturverdiene eller de allmenne friluftslivsinteressene tilknyttet området.

- En moderat utnyttelse av området vil i tillegg til å være fordelaktig for naturmangfoldet også i større grad hensynta friluftslivsinteressene tilknyttet det svært viktige området «Sauøya-Lavvoen».