Gå til sidens hovedinnhold

Frigjøringsdagen og veterandagen – Lofoten 8. mai 2019

Artikkelen er over 2 år gammel

Vi skal i dag minne oss selv og de oppvoksende generasjoner på de hendelser som fant sted i Norge, Europa og resten av verden for snart tre generasjoner siden. Disse hendelsene var med på å forme det moderne Norge som vokste fram etter andre verdenskrig.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

5 års okkupasjon har satt dype spor i de som opplevde dette og deres etterkommere, og det er viktig å videreformidle erfaringene fra disse årene til dagens unge og de kommende generasjoner. Dette for at vi som samfunn ikke glemmer den innsats og de offer som ble gjort for å forsvare vårt levesett og våre verdier.

Men dagen i dag er også en viktig dag for å hedre den innsats enkeltsoldater har gjort for Norge, våre verdier og vårt demokrati, også etter andre verdenskrig, i de mange internasjonale operasjonene som Norge har deltatt i etter andre verdenskrig.

Dagens forsvar

Dagens realpolitiske situasjon – med stormakter som søker og ønsker mer innflytelse og makt internasjonalt, og samtidig ikke har vist hemninger i forhold til å bruke militære virkemidler som verktøy for å oppnå dette, er en risikofaktor som lett kan lede til situasjoner internasjonalt som vil få direkte ringvirkninger her hjemme – på mange plan, også militært.

Både Russland og Kina har vist betydelig vilje til en meget omfattende militær opprustning, og disse stormaktene viser samtidig en stadig større interesse for arktiske områder, noe som meget lett kan bli en betydelig utfordring for Norge og Norges interesser i disse områdene.

Etter tiår med omstillinger, nedleggelser og reduksjon av aktivitet, har Forsvaret nå kommet til den erkjennelse at dagens norske forsvar er på et kritisk minimum, og vil ikke kunne løse alle de oppgaver som både Stortinget selv og NATO forventer at et moderne norsk forsvar må kunne.

Denne erkjennelsen utløser et behov for å styrke Forsvaret betydelig innenfor alle forsvarsgrenene. Forsvarets nye langtidsplanen, som er under utarbeidelse, vil forhåpentligvis gi noen gode anbefalinger som kan gi Norge et Forsvar som kan løse alle pålagte oppgaver – i fred, krise og krig.

Så er det opp til våre øverste folkevalgte, og deres velgere, å ta stilling til hvordan disse utfordringene kan løses økonomisk på best mulig vis for hele samfunnet, slik at Norge kan sikre våre ressurser, verdier og interesser i hele landet og i våre økonomiske interesseområder i Arktis.

Vi må ikke komme dit at vi står like forsvarsløs, maktesløs og ubesluttsom som 9.april 1940, hvis en internasjonal storkrise skulle oppstå, for det kan fort bli langt mer kostbart, alvorlig og katastrofalt for samfunnet, enn hva en økning av Forsvarsbudsjettet vil påføre av utfordringer.

Folkeforsvaret

Jeg mener at militær førstegangstjeneste, for alle landets innbyggere, må ligge som grunnstein i vårt nasjonale Forsvar. Dette mener jeg ut i fra et demokratisk prinsipp og ikke minst ut i fra at alle landets innbyggere må ta ansvar for vår felles sikkerhet – om nødvendig med våpen i hånd.

Det er derfor med bekymring jeg ser det veldig begrensede antall unge som tas inn til militær førstegangstjeneste i dagens Norge. Dette både ut fra mine tanker om den enkeltes personlige ansvar for å sikre våre felles grunnverdier i vårt demokrati, og det praktiske behovet man har militærfaglig for å kunne løse alle oppdrag som det forventes at Forsvaret skal kunne løse.

Ser man litt inn i framtiden vil dette i praksis bli veldig merkbart for Heimevernet her i Nord-Norge, og andre områder av Norge med lav befolkningstetthet. Heimevernet har behov for personell med lokal forankring og god lokal kunnskap om de regioner hvor de skal tjenestegjøre og løse oppdrag. Lokalkunnskap er tross alt en av Heimevernets viktige grunnpilarer.

Derfor må langt flere unge fra Nord-Norge inn til militær førstegangstjeneste, slik at de kan etterfylle de behov som Heimevernet vil få i framtiden.

Jeg vil derfor oppfordre alle unge til å søke seg inn og gjennomføre militær førstegangstjeneste!

Dagen i dag - veterandagen

Etter andre verdenskrig har Norge bidratt med over 100.000 norske soldater i en rekke ulike internasjonale operasjoner – fra Tysklandsbrigaden ble opprettet i 1947 og fram til dagens stadig pågående operasjoner i Afghanistan, Irak, Jordan, Mali, Middelhavet, Sør-Sudan, Bosnia, Kosovo, Baltikum og flere steder.

Norges deltagelse i internasjonale operasjoner, særlig de siste tiårene, har ført til mye politisk uenighet både før det eventuelt har blitt bestemt om Norge skal bidra med militært personell, og spesielt innen fagfeltet etterpåklokskap – spesielt etter operasjoner der forventede resultater har vært uklare eller har uteblitt.

Disse politiske disputtene må holdes oppe på det ansvarlig politiske nivået, og må ikke skyves som et ansvar over på Forsvaret, og spesielt ikke den enkelte soldat, som bare har forsøkt å løse de oppdrag som Regjering og Storting har bestemt skal gjennomføres.

Uansett hva man måtte mene om den strategiske verdien av en militær internasjonal operasjon, så må man forvente at alle uansett må respektere og anerkjenne den innsats og den risiko som norske soldater har vært utsatt for, og som de utsetter seg for daglig, og som de kommer til bli utsatt for i framtiden. Alt for å løse de militære oppdrag som Norge har påtatt seg internasjonalt – enten det er i regi av FN, NATO eller andre samarbeidspartnere.

Glemte veteraner

Norge har gjennom tiden etter andre verdenskrig hatt uheldige rutiner for oppfølging og anerkjennelse av hjemkomne veteraner – som har kommet opp som utfordringer gjennom flere generasjoner. Hva årsaken til dette har vært vil jeg ikke spekulere i, og det kan nok ha et ulikt svar for hver generasjon.

Jeg tenker det er viktigere å fokusere på det ansvar Forsvaret har tatt de siste årene gjennom Veteraninspektøren og de ulike veteranorganisasjonene. Her har det vært gjort mye for å rette på de ting som Forsvaret kan rette på knyttet til forberedelser før man sender soldater ut i internasjonale operasjoner, samt nødvendig oppfølging av hjemkomne veteraner. Herunder har det også vært viktig å få gitt anerkjennelse for den innsats som den enkelte soldat har gjort for nasjonen Norge – også til veteraner fra avsluttede operasjoner.

Det er fortsatt soldater fra internasjonale operasjoner som ikke har fått en formell anerkjennelse fra Forsvaret. Dette kan selvfølgelig være en utfordring å finne alle veteranene, fra mange ulike operasjoner som har vært gjennomført de siste 75 årene, men det jobbes kontinuerlig for å spore alle disse opp.

Som et resultat av dette arbeidet, så langt det har kommet pr i dag, deles det i dag ut svært mange anerkjennelser til veteraner over hele Norge. Selv om mange får denne anerkjennelsen lovlig sent, så er det bedre enn aldri.

Her i Lofoten har Heimevernet fått det ærefulle oppdraget med å dele ut anerkjennelse til en del av disse veteranene, som vil bli gjennomført på de lokale veteranmarkeringene i Lofoten – på Leknes og i Svolvær.

Takk

Alle veteraner som har stått på vakt for Norge i inn og utland, og spesielt de som har representert Norge i internasjonale operasjoner, på godt og vondt:

Dette er deres dag.

Takk for innsatsen og ditt bidrag for demokrati, fred og frihet!

Gratulerer med dagen!

Kommentarer til denne saken