Friluftslivets år 2015 har ført til at spillemidler nå kan benyttes til bygging av overnattingshytter både i lavlandet, ved kysten og i fjellet, bekrefter Sandvik.

– Ordningen med å støtte løypetiltak i fjellet, og bygging av overnattingshytter ved kysten kom i fjor, mens det i år ble åpnet også for tilskudd fra spillemidlene til å bygge hytter i lavlandet, og det vil selvsagt også omfatte Lofoten, sier Sandvik.

Les også: Vil sette skatepark på dagsorden

Det kan derfor i år søkes om tilskudd til overnattingshytter som ligger i tilknytning til et løypenett med andre overnattingsplasser, dersom tiltaket er igangsatt etter 1. januar 2015. Det er sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd og Norsk Friluftsliv som kan søke om midler i denne ordningen. De samme kan søke om støtte til overnattingshytter ved kysten som ble innlemmet i ordningen i fjor.

For søknader som vedrører fjellet er det foreninger tilsluttet DNT og fjellstyrer (i henhold til Fjelloven) samt andre frivillige foreninger med tilsvarende formål som DNT som kan søke.

Les også: Idretten får tippemidler nye anlegg

Søknadsfrist

I tidligere år har man hatt søknadsfrist den 1. desember hos Den Norske Turistforening, men denne er nå flyttet fram til 1. november. Dette fordi det ble litt knapp tid for DNT å behandle søknadene etter at de var kommet inn, sier Sandvik.

DNT behandler søknadene til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet. Med en søknadsfrist den 1. november gis DNT bedre tid, og søkerne gjøres derfor oppmerksomme på den nye søknadsfristen, sier økonomisjef Lars Rasmus Sandvik til Lofotposten.

For ordinære idretts- og nærmiljøanlegg er det kommunen anlegget ligger i som behandler søknaden, og de har egne frister for søknadene.

Les også: Vil utrede nye haller i Vågan