Det skriver Fylkesmannen i Nordland i en pressemelding.

Årsaken til at kommunen ikke får godkjent sitt budsjettvedtak, er at budsjettet er vedtatt i ubalanse. Det er brudd på kommuneloven.

- Moskenes kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon og har ikke klart å gjennomføre nødvendige omstillinger. Regnskapsresultater tilbake til 2010 viser at kommunen har brukt mer enn den har av inntekter, påpeker seniorrådgiver Walter Tjønndal ved kommunal- og beredskapsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland.

ROBEK-kommune

Videre utdyper Fylkesmannen i Nordland følgende i pressemeldingen.

Moskenes kommune er omfattet av ordningen med betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) fordi kommunen har hatt regnskapsmessige underskudd siden 2010.

Dette betyr at Fylkesmannen skal gjennomføre lovlighetskontroll av kommunens årsbudsjett. I forbindelse med gjennomgangen av årsbudsjettet for 2020, viser det seg at Moskenes kommune har vedtatt budsjettet med en ubalanse på 11,95 millioner kroner.

Kommunens budsjettvedtak er i strid med kommunelovens balansekrav i § 14-4 fjerde ledd og oppheves derfor.

Videre viser foreløpige prognoser for årsregnskapet 2019 et merforbruk på ca. 10 millioner kroner. Kommunens samlede underskudd nærmer seg nå 40 millioner kroner.

Krevende tiltak

I økonomiplanen er det beskrevet ulike tiltak som skal gjennomføres for å gjenvinne kontroll over kommunens økonomi.

- Etter vårt syn er dette tiltak som vil være svært krevende å gjennomføre og det hefter en betydelig usikkerhet til effekten av innsparingstiltakene.

- Virkningen av disse tiltakene er helt klart avhengig av kommunestyrets evne og vilje til å gjennomføre dem, sier seniorrådgiver Walter Tjønndal i pressemeldingen.

Vil ha møte i slutten av uken

Rådmann i Moskenes kommune, Steinar Sæterdal, skriver følgende på Moskenes kommune sin egen facebookside.

- Ordfører og kommunedirektør skal møte Fylkesmannen mot slutten av uken, for å blant annet diskutere hvordan manglende budsjettgodkjennelse skal håndteres, skriver Sæterdal.