Det er Tide Buss AS, Norges nest største busselskap og blant de største bussaktørene i Danmark, som tirsdag fikk løyve til å frakte passasjerer fra E10s endepunkt i Lofoten og til malmbyen. I møtet i fylkesrådet tirsdag fikk selskapet også løyve til å starte direkterute Narvik - Tromsø etter å ha hatt kontakt med Troms og Finnmark fylkeskommune som har ansvaret for deler av strekningen.

Tide driver i dag kommersiell flybuss mellom Svolvær og Evenes. Selskapet har over 4500 medarbeidere, 2000 busser og en årlig omsetning i overkant av 3,8 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Bergen.

Selskapet satser på å være i gang med den nye direkteruten fra Lofoten fra 1. juli. Ruten skal markedsføres som Polarekspressen, og blir profilert under ekspressbussnettverket Nor-Way Bussekspress AS.

- Utvidet tilbud

Fylkesrådet legger dermed sitt eget busstilbud, som kjøres av Boreal, åpen for konkurranse fra en av Skandinavias største selskap. Ruten skal kjøres uten kommersielt tilskudd fra fylkeskommunene. I innstillingen trekker fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande (Sp), fram at den nye ruten kan føre til en nedgang på rutene fylkeskommunen har ansvaret for.

Om konkurransen skriver Sande:

- Opprettelsen av omsøkte rute vil kunne gi reduserte inntekter for fylkeskommunen, men tilfører totalt sett et utvidet rutetilbud for befolkningen langs begge strekningene. Det er heller ikke nødvendig med justeringer av rutetabell eller takster i denne omgangen. Tilbudet vil gi innbyggere og næringsliv i Lofoten et utvidet kollektivtilbud, som kan bidra til økt næringsaktivitet og mer miljøvennlig og trafikksikker transport. Ruten vil også bidra til måloppnåelsen for reiselivsstrategien til Nordland fylkeskommune. Fordelene med et økt tilbud til befolkningen, vurderes høyere enn en minimal økonomisk nedgang for fylkeskommunenes billettinntekter.

Reduserer bilbruk

Om effekter av bedre kollektivtilbud, skriver hun:

- Det nye rutetilbudet har et potensiale for redusert trafikk av leiebiler fra turister, og dermed en positiv effekt for både miljøet og folkehelse i det berørte området.

Hun viser til at det ikke er andre kommersielle aktører som kjører hele strekningene som Tide Buss får løyve for. Delstrekningen Svolvær – Reine kjøres av Strømma AS som et rent sommertilbud. Hun trekker fram at Tides opplegg vil tilby turister inn og ut av Nord-Norge et nettverk av busstilbud med muligheter for kjøp av gjennomgående billett som også åpner for «Hop-on Hop off»- konseptet. Turister er hovedmålgruppen, og Sande ser fordeler for Lofoten.

- Det vil gi et godt supplement til våre anbudsruter, og være med på å fjerne en del personbiltrafikk fra veiene. Spesielt vil dette ha betydning for trafikken på det til dels smale riksveinettet i Lofoten. Fylkeskommunen har et pågående besøksforvaltningsprosjekt i Lofoten, der flere kommuner er involvert. En oppstart av en ny bussrute tilgodeser også reiselivsstrategien vår, og vil være med å gi et mer helhetlig tilbud til lokalbefolkningen, samt våre gjester.

- Svung over navnet

I søknaden har Tide Buss AS ikke opplyst om bussene de ønsker å bruke i ruten. Fylkeskommunen forutsetter at det brukes moderne buss, tilpasset personer med funksjonsnedsettelse.

Etter møtet tirsdag uttalte Sande til Lofotposten:

- Det gir et bedre tilbud til turister og innbyggerne langs ruten. Dessuten er det "svung" over navnet Polarekspressen. Fylkesrådet er godt fornøyd med Tides initiativ, spesielt siden det er helårig.

- Godt grunnlag

Produkt- og konseptsjef i Tide Buss AS, Svein Helge Hauge, mener det er grunnlag for en kommersiell helårig bussrute mellom Å og Narvik.

- Tide Buss har gjennomført grundige markedsanalyser av hele strekningen mellom Å i Lofoten, og Narvik og Tromsø. Vi mener strekningen har et godt passasjergrunnlag, bestående av både fastboende og ikke minst turister. Basert på dette mener vi at det finnes et godt grunnlag for ruten, skriver han i en e-post.

- Hvor mange avganger planlegges mellom Å og Narvik?

Det legges opp til at Polarekspressen skal ha daglige avganger når den settes i drift.

- Hva blir billettprisen?

- Vi legger opp til fleksible billettløsninger tilpasset de reisende på strekningen. Billettprisene vil variere, både i forhold til billettype, hvilke strekning man skal reise, valg av tilleggsprodukter og tidspunkt for kjøp.

Han mener tilbudet vil styrke kollektivtilbudet for både fastboende og reiselivet i regionen.

- Polarekspressen vil knytte regionene tettere sammen, og ruten vil kunne gi positive ringvirkninger for både det lokale næringslivet og innbyggerne.

Grønne svensker

På bussterminalen i Svolvær møter Lofotposten et gjeng med svenske turister. Martin Randerfelt og vennegjengen har vært på reise i Lofoten, og kommet seg rundt ved hjelp av haiking og buss. Siste etappe går til Narvik, hvor de skal ta toget videre til Stockholm.

Hva syns du om at det nå blir flere busser og økt konkurranse på denne strekninga?

- Hvis det er snakk om busser som kjører på grønn energi, syns jeg det er bra. Jeg syns ikke vi trenger å forurense mer enn det vi gjør nå. Jeg ville heller hatt færre busser med mer kapasitet enn flere dieselbusser.