«Fylkesrådet er positiv til prosjekt kryssing av Hadselfjorden og anser prosjektet som et viktig og fremtidsrettet prosjekt for Nordland. Både med hensyn til næringslivet, men også befolkningen og mulighetene som en tettere forbindelse vil gi nordre del av Nordland. Store vegutbygginger er gjort, og skal gjøres i regionen. En effektiv krysning av Hadselfjorden vil føre til bedre transportkorridorer i fylket.»

Dette er innledningen i fylkesrådets vurdering rundt konseptvalgutredningen som nå er på høring fra Samferdselsdepartementet.

Etter at de store nasjonale vegprosjektene som Hålogalandsvegen og utbedring av E10 mellom Fiskebøl og Å er gjennomført, vil Hadselfjorden stå igjen som den siste, store barrieren mellom Lofoten og Vesterålen. Å knytte sammen Vesterålen og Lofoten med en tunnel under Hadselfjorden vil gi store positive ringvirkninger for regionene, men også for Nordland som fylke. Det vil føre til at regionen får helhetlige og gode transportkorridorer som gagner både pendlere, lokalbefolkning og ikke minst næringslivet. Spesielt sjømatnæringene på Melbu og Stokmarknes får bedret sine forhold for å frakte verdiene til markedene. Og ikke minst vil en ferjefri kryssing av Hadselfjorden, gi en helt ny dimensjon til å utvikle kommunene Vågan og Hadsel som bo- og arbeidsregioner, argumenterer Bentzen.

I innstillingen til fylkestinget, som skal behandle saken i desember, anbefaler vi i likhet med Statens vegvesen, at det tas sikte på konsept nummer 5 som er Tunell Strønstad. Konseptet går ut på å bygge undersjøisk tunnel med lengde på ca. 10-11 km mellom Austvågøya og Hadseløya, fra ca. 4 km vest for Lofastkrysset ved Fiskebøl og ca. 1,5 km nordvest for Melbu.

Et slikt stort prosjekt er avhengig av et godt samspill. Skal fylkeskommunen være i stand til realisering av prosjekter i denne størrelsesordenen er det viktig med en felles finansiering med staten. Dette har konseptvalgutredningen fra departementet allerede omtalt. Det legges til grunn bompengeinntekter opp mot 400 millioner. I tillegg vil vi få overføring fra staten gjennom fergeavløsningsmidler. Vi er i dialog med kommunal og moderniseringsdepartementet, og samferdselsdepartementet for å avklare hvilke summer det er snakk om. Vi skal legge til grunn trafikk fra tidligere år over sambandet, slik at endringer som nå kommer på ferga ikke får negativ innvirkning i saken. Det er verdt å nevne at tildelingskriteriene for disse midlene ble utvidet i fjor, noe som er svært positivt for slike prosjekter.

Jeg vil sørge for at vi skal se dette prosjektet i samråd med rulleringen av den regionale transportplanen for Nordland, som skal behandles til neste år av fylkestinget, kommunene vil være svært aktiv i arbeidet med oppstartsmøter allerede i desember. Prosjektet vil dermed bli grundig vurdert i en helhetlig sammenheng ved neste rullering av Regional transportplan i 2021.

Det skjer en løpende teknologisk utvikling innen slike prosjekter. Dette er med på å gjøre realiseringene av et slikt prosjekt enda mer realistisk i årene som kommer. Som følge av utbygging av blant annet E39 på Vestlandet, utvikles stadig nye metoder og ny teknologi. Min holdning er at dette er et prosjekt som jeg ønsker skal bli realisert, og jeg vil jobbe aktivt for at vi alle en dag skal kunne sette oss i bilen og krysse Hadselfjorden uten ferje.

Fylkestinget skal behandle høringssaken i neste fylkesting, og jeg håper vi kan få en tverrpolitisk enighet i Nordland, i tråd med det som nå er innstilt fra meg og resten av fylkesrådet. En ferjefri kryssing av Hadselfjorden er noe vi ønsker å få til i Nordland!