Raudåte er en art hoppekreps. Den er mat for mange arter av fisk og utgjør et av de viktigste leddene i havets næringskjeder. Selskapet Calanus produserer Omega 3 av rødåte og har en prøvetillatelse ut 2022 som gir rett til årlig høsting av 5000 tonn raudåte i kystnært område. I 2019» åpnet regjeringen opp for kommersielt fiske med en kvote på inntil 254 000 tonn rødåte. Først i fjor delte Fiskeridirektoratet ut 8 tillatelser for tråling av raudåte i kystsonen fram til og med 2029.

Nå er fisket i full gang og to båter har trålet på hele Innersia av Lofoten i knappe to uker. Både Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag har protestert mot dette fisket.

Krever stans i rødåtefisket

I denne uken ble saken tatt opp i Nordland fylkesting.

Geir Jørgensen fra Rødt fremmet følgende forslag.

– Nordland fylkesting krever umiddelbar stans i det kystnære fisket etter raudåte. Kyst og havområdene utenfor Nordland har et rikt marinbiologisk mangfold som må ivaretas. Her gyter bl.a. skrei, sild og sei. Raudåte og raudåtelarver er startforet for disse artene som er viktige for fiskerinæringa i hele landet. Forskningsfisket med finmasket trål som nå pågår på Helgeland og på innsiden av Lofotveggen kan i verste fall være til skade for disse bestandene. Fylkestinget i Nordland er i tillegg er bekymret for at raudåtetrålerne er tildelt opptil 10 % bifangst av egg og fiskelarver. Undersøkelser fra prøvefisket viser innblanding av egg og larver av mange ulike fiskearter som torsk, sei og ikke minst har innslaget av sildelarver vært svært stort i de trålhalene som er gjort. Nordland fylkesting ber fiskeridirektoratet gripe inn, legge føre-var prinsippet til grunn i reguleringa av fisket etter raudåte, og forby tråling etter raudåte kystnært og innafor grunnlinja, het det i forslaget fra Jørgensen.

Ap og H stemte mot

Sp, Sv Mdg, Sp, Frp og KrF stemte for uttalelsen som fikk flertakk. Kun Ap og H stemte mot.

Geir Jørgensen mener det er en viktig uttalelse.

– Det er flott at et flertall av partiene i Nordland fylkesting stiller seg bak det som nå er et unisont krav fra kystfiskerne i fylket Tråling etter raudåte helt inn i fjæresteinene har vakt sterke reaksjoner, bl.a. hos kystfiskerlaget, så det er viktig at fylkestinget nå bidrar ved å legge politisk press på myndighetene for å få en slutt på dette hasardspillet med ressursene. Jeg hadde vel helst sett at det kom et totalforbud mot denne trålinga, men dette er en god begynnelse, sier Geir Jørgensen som er stortingskandidat og fylkestingsrepresentant for Rødt Nordland.