Det har vært en god satsning på samferdsel i Norge i mange år, men fylkesveiene har dessverre falt mellom to stoler for hvem som har ansvaret for disse og etterslepet har vokst betydelig. Samferdselsforum Nord ønsker derfor at den nye regjeringen tar ansvaret, og sørger for at det gjøres en betydelig overføring av midler til fylkeskommunene, for oppgradering av fylkesveier i Norge i årene som kommer. I forslaget til NTP ble det lagt inn 15 milliarder for den kommende perioden, men Samferdselsforum Nord mener at dette bør dobles til 30 milliarder!

For næringslivet i Norge, og spesielt Nord-Norge, er det svært viktig at fylkesveiene utbedres. Samferdelsforum nord fikk i fjor utarbeidet en rapport som viste at den samfunnsøkonomiske kostnaden ved at tidssensitivt gods ble stående var stor, og at mye av forsinkelsen oppstod allerede på fylkesveiene før godset var kommet på riksvei. Skal Nord-Norge fortsette å være en attraktiv region for nye industri, sjømat og andre prosjekter, er vi derfor avhengig av at veinettet holder en god nok standard!

Dagens situasjon er at anslagsvis 15000 kilometer av de 44000 kilometerne med fylkesvei i landet har dårlig eller svært dårlig dekketilstand og estimert har en oppgradering av fylkesveiene til tilfredsstillende standard en kostnad på mellom 60 og 90 milliarder.
Store deler av veinettet ble bygget i forrige århundret under helt andre krav enn det som stilles i dagens samfunn, og risikoen ved ferdsel på disse er langt høyere enn på riksveiene som holder langt høyere standard.

For Nord-Norge sin del er det totalt 2500 kilometer med fylkesvei med dårlig standard og 543 kilometer uten asfalt. Det totale etterslepet ble i 2017 estimert til å være nesten 20 milliarder bare i Nord-Norge alene. Fylkeskommunene overtok i 2010 fylkesveiene med betydelig etterslep, og selv om det er brukt mer penger enn staten har overført til fylkene på fylkesveiene, så er man ikke i nærheten av å få gjort noe med problemet, og etterslepet har vokst betydelig og mer enn det de forventede prognosene sa.

Fylkesveiene har en stor betydning for veibrukerne, og en oppgradering vil føre til en rekke effekter for samfunnet.

Det vil bli bedre fremkommelighet og større mulighet til holde jevn fart og dermed spart reisetid. Fylkesveien er ofte siste etappen ut fra riksveien til distriktet og man vil med kutt i reisetiden sørge for at man kan få større bo og arbeidsmarkedsregioner.
Oppgradering av fylkesveiene vil også gi økt trafikksikkerhet og dermed færre ulykker, dagens situasjon er at det er 80% større sjanse for å dø, eller bli hardt skadd, i en ulykke på fylkesvei enn det er på riksvei.
Det vil også gi mindre risiko for veistengning som følge av f.eks. oversvømmelse eller ved at veien raser ut, og dermed lavere ulempekostnader, noe som gir en økt forutsigbarhet for yrkes- og næringstransport med tilhørende ringvirkninger.

Fylkesveien har stor betydning for innbyggerne i Nord-Norge, og nå håper et samlet nærings- og arbeidsliv i Nord-Norge at dette prioriteres.