Lofoten De grønne øyene handler om å få til en grønn omstilling i og for Lofoten på våre egne premisser. Vi vet at det kommer til å kreve hardt arbeid, og derfor ruster vi oss for at Lofotens næringsliv skal fortsette å skape verdier, selv i et marked med strenge krav til klimagassutslipp og til bærekraftig utvikling.

“Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få dette til må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Samfunnet må omstille seg til å levere og bruke produkter og tjenester som gir betydelige mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag”, skriver regjeringen på egne nettsider. Dette er bestemt av både inneværende og tidligere regjeringer. Det grønne skiftet er vedtatt på fylkesnivå, i Stortinget og vedtatt i EUs omfattende strategi for grønn vekst som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa.

Norge har vedtatt lov om klimamål som skal fremme omstillingen til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050. Målet er at klimagassutslippene i 2030 skal reduseres med minst 50% og opp mot 55% fra utslippsnivået i referanseåret 1990. For 2050 er de nasjonale målene at klimagassutslippene skal reduseres med så mye som 90%-95%. Omstillingen til lavutslippssamfunnet er altså bestemt ved lov, og kravene til lavutslippssamfunnet er hentet fra Parisavtalen av 12.12.2015.

Det kommer til å koste kapasitet, kompetanse og kapital

Ingen har sagt at det vil bli enkelt å endre vår atferd og våre samfunn så radikalt. Jobben kommer til å koste for offentlig sektor og for næringslivet, både lokalt og nasjonalt. Det grønne skiftet vil kreve nye forretningsmodeller, nye tjenester og nye atferdsmønstre. Omstillingen medfører sannsynligvis ulike utfordringer i ulike lokalsamfunn, og hvilke løsninger vi velger avhenger av våre spesifikke utfordringer, behov og atferd. Og sist, men ikke minst, grønn omstilling kommer til å kreve betydelig kapital i både privat og offentlig sektor.

Grønn omstilling er ikke et valg. Men vi kan likevel velge vår vei inn i det grønne skiftet. Valget står mellom å avvente nasjonale og internasjonale krav til omstilling gjennom økte priser, avgifter og gebyrer, eller å være i forkant med omstillingen gjennom å sette egne premisser. Lofotkommunene ønsker å være framoverlent og sette egne premisser, og slik legge til rette for at Lofotens næringsliv og kommuner utvikler sin konkurransekraft og tjenester for å møte endrede krav i framtida. Derfor har alle lofotkommunene vedtatt Veikart for Lofoten De Grønne Øyene.

Lofoten er en nasjonal pilot i regional grønn omstilling

I mer enn et år har Lofotkommunene utarbeidet sine felles ambisjoner og mål for utviklingen av lavutslippssamfunnet Lofoten. I 2021 samarbeidet kommunene tett i arbeidsgrupper bestående av lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv og utviklingsmiljø gjennom mer enn 200 arbeidsmøter og med mer enn 500 personer involvert.

Innen februar 2022 vedtok alle seks kommunestyrene i Lofoten Veikartet for Lofoten De Grønne Øyene. Vedtaket ble gjort enstemmig i fire kommuner og med en overveldende majoritet i to av kommunene. Sett i lys av historisk samarbeid i Lofoten, og sammenlignet med mange regioner i Norge, er dette en politisk bragd.

Lofotkommunene vedtok Veikartet med mer enn 100 ambisiøse målsetninger for hvordan vårt lavutslippssamfunn kan utvikles ut fra Lofotens utgangspunkt. Målsetningene i Veikartet videreutvikler våre viktigste næringer innen kystfiske, reiseliv, landbruk og havbruk. Veikartet setter mål som gjør at vi fortsatt kan bo, arbeide og reise med lavere forbruk og mindre klimagassutslipp.

Veikartet er Lofotens vekststrategi.

Veikartet for Lofoten De grønne øyene er en tiårig vekststrategi for Lofoten som svarer ut klimamål og som sørger for en grønn og bærekraftig vekst for kommunene i Lofoten. Veikartet har som styrende premiss at det skal gi mulighet og støtte opp under grønn omstilling og lokal grønn verdiskaping gjennom koordinert satsing og samarbeid. Det skal bygge ned barrierer og gjøre det enklere å velge grønt. Veikartet skal ikke forby, utestenge eller straffe de som ikke ønsker å gå foran i grønn omstilling.

Lofoten De grønne øyene er en grønn vekststrategi og et helhetlig samfunnsutviklingsprogram for økt bolyst og trivsel for oss som bor og virker i Lofoten. Lofoten De grønne øyene skal være en katalysator for de som ønsker å gå foran, prioritere og satse på grønn omstilling, verdiskaping, innovasjon og konkurransekraft. Dette programmet skal være en plattform for aktiv ungdomsmedvirkning og engasjement, der fremtidas voksne gis verktøy, arenaer og ansvar for å bygge og utvikle sin egen region. Gjennom dette arbeidet skal vi sikre en bærekraftig arealforvaltning, bygge en lokal forståelse for naturmangfold, tilrettelegge for en sirkulær økonomi, og hele tiden vise ringvirkningene av grønn omstilling i Lofoten.

Privat-offentlig partnerskap for grønn vekst

Målsetningene i Veikartet er vedtatt i kommunestyrene, og jobben består nå i å utvikle veier til målene. Vi vet hvor vi skal, men må bygge veiene og stiene som skal ta oss til målene sammen med Lofotens befolkning og næringsliv. Ingen av oss er sterke nok alene. Ingen har gjort dette før oss.

Samarbeid på tvers av kommuner og bransjer er vårt viktigste verktøy. Målsetningene blir derfor fulgt opp av et privat-offentlig partnerskap bestående av Lofotrådet, på vegne av alle Lofotkommunene, Lofotkraft og Destination Lofoten. Arbeidet med Lofoten De grønne øyene er formelt organisert under Lofotrådet og ledes av en programleder i et sekretariat med representanter fra partnerne. Sekretariatet rapporterer til et programstyre bestående av ordførere og representanter fra konsern- og styreledelsen i de tre partnerne.

Store muligheter i grønn omstilling

Lofoten de grønne øyene er Lofotens strategi for å ta vare på naturen vår og til å møte framtidas krav til lavutslipp. Den er basert på en historisk enighet mellom folkevalgte i alle lofotkommunene, og den skal sammen med næringslivet motivere og engasjere til regional grønn omstilling. I privat-offentlig partnerskap vil vi skape verdens reneste øyrike og servere verdens reneste sjømat på lokale og internasjonale matfat. Vi velger å gå foran.

Våre valg er basert på en forventing om:

  • Stigende priser på fossile drivstoff og CO2-utslipp.
  • Rask utvikling av lavutslippsteknologi
  • Økt markedsverdi for produkter med lavere klimafotavtrykk
  • Positive ringvirkninger av grønn omstilling også innen helse, miljø og sikkerhet
  • At samordnet kompetansebygging vil øke vår omstillingskraft
  • At sirkulære forretningsmodeller vil skape varige verdier over tid innenfor naturens tåleevne
  • At energieffektivisering og smarte energitjenester er en forutsetning for å dekke samfunnets energibehov
  • At Lofoten er særlig sårbart for klimaendringer
  • At vi gjennom å informere, bygge kunnskap og samhandle kan gi flere muligheten til å ta bevisste valg i det grønne skiftet

Våre valg er basert på et sterkt ønske om at Lofotens næringsliv, særlig innen de eksportretta næringene som reiseliv, fiskeri og havbruk, skal få fortsette en økonomisk vekst og samtidig redusere sine klimagassutslipp. Gjennom aktivt samarbeid kan vi skape verdens reneste øysamfunn, være et attraktivt bosted og reisemål, og utvikle et næringsliv med sterk grønn konkurransekraft.

Skrevet av Programstyret i Lofoten De grønne øyene:

Elisabeth Mikalsen, ordfører i Røst kommune og leder i Lofotrådet.

Anne Sand, ordfører i Vestvågøy kommune.

Arnt Winther, konsernsjef i Lofotkraft.

Pål Martinussen, daglig leder i Elmea.

Eivind Holst, styreleder i Destination Lofoten, og

Gunhild Elisabeth Laundal, forretningsutvikler i Adventure Tech