Det burde for lengst vært forstått at dette ikke først og fremst gjelder hvilket livssyn voksne mennesker har; man kan tro på hva som helst, men bør ikke motta verken statsstøtte eller noen spesiell respekt for sitt livssyn.

Saken gjelder barn og ungdom som vokser opp i Guds menighet og deres forhold til det norske samfunn og verden generelt. I hvor stor grad er de isolerte, overbeskyttet og utsatt for negativ sosial kontroll? Hvorfor insisterer foreldrene på at de må ha egne statsfinansierte skoler der den sosiale avstanden til andre nødvendigvis økes?

Situasjonen for barn og ungdom i GM forsøkes neddempet ved å vise til at mange deltar på «forskjellige organiserte fritidsaktiviteter (som ikke er arrangert av menigheten), eksempelvis klatring i hall, musikktimer på kulturskole, svømming, riding, turning og skikurs.»

Framstillingen er uærlig ved at det unnlates å fortelle at GM på forhånd informerer om sin ankomst til aktivitetsstedene og hvor mange som kommer. De er med andre ord like isolert fra andre ungdommer som alltid, og legger beslag på mange plasser der de kommer i samlet flokk. Hva med individuell innmelding i idrettsklubber?

Formålet i Opplæringsloven er blant annet at skolen skal bidra til å «åpne dører mot verden og framtiden» og at «elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.» Det tenkes her på det norske samfunn, og ikke et snevert selvkonstruert mini-samfunn som Guds menighet representerer.

Elevenes tilværelse i hverdagen burde vurderes opp mot FN’s Barnekonvensjon med særlig fokus på artiklene 12,13,14,16,17,19,28 og 31. En naturlig konsekvens av en slik gjennomgang vil være inndragelse av statsstøtten til de to skolene.

Ifølge bekymringsmeldingen fra Bufdir kunne opplysningene de hadde fått, være brudd på følgende lover:

Grunnlovens paragraf om barns rett til å bli hørt, barnets beste og barns rett til vern om sin personlige integritet.

Straffelovens paragrafer om tvang og grov tvang, grov frihetsberøvelse, trusler og grove trusler, kroppskrenkelse og grov kroppskrenkelse, mishandling i nære relasjoner og grov mishandling i nære relasjoner.

Barnelovens paragrafer om foreldreansvaret, retten for barn til å være med på avgjørelser og barns rett til å melde seg ut av foreninger.

Barnekonvensjonens artikler om diskriminering og barnets beste, retten til å bli hørt, ytringsfrihet, tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet, beskyttelse fra vold, rett til utdanning og selvvalgte fritidsaktiviteter som er vanlig tilgjengelig for barn og ungdom i hele samfunnet.

Opplæringsloven.