Hålogalandsveien lagt ut på høring

Artikkelen er over 3 år gammel

Et av de viktigste samferdselstiltakene på lang tid i nord, ny og kortere E10 fra Gullesfjord til Evenes, ble lagt ut på høring torsdag.

DEL

– Prosjektet vil bidra til vesentlig redusert reisetid, bedre framkommelighet for næringstransport og bedre vilkår for lokal og regional utvikling, sier statssekretær Grete Ellingsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hålogalandsveien omfatter også riksveien fra Sortland til Gullesfjord og strekningen Tjeldsundbrua – Harstad, samt Gullesfjordbotn og Snubba i Evenes.

Veistrekningen berører syv kommuner, som har vært positive til bruk av statlig plan. Strekningen er nesten 160 km lang og går gjennom kommunene Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund, Harstad, Skånland og Evenes.

– Vårt inntrykk er at alle aktører har bidratt positivt i arbeidet. Vi vil lytte til kommunene og til regionale myndigheter før vi fatter et endelig planvedtak, sier statssekretær Per-Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Høyt tempo

Departementet godkjenner at Statens vegvesen sender forslaget til reguleringsplan for E10 Hålogalandsveien ut på høring.

Statssekretær Grete Ellingsen og Per-Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Statssekretær Grete Ellingsen og Per-Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Planarbeidet holder høyt tempo med god framdrift. Ved bruk av statlig reguleringsplan halveres normal planleggingstid. Det er vegvesenets forslag til løsning som nå skal sendes på høring. KMD vil lytte til høringsuttalelsene fra kommunene og regionale myndigheter før vi fatter et endelig planvedtak, uttaler departementet.

Statens vegvesen har av praktiske hensyn delt planområdet inn i 17 delparseller. For hver parsell er det utarbeidet plankart, planbestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning. I tillegg er det laget en felles planbeskrivelse for hele tiltaket, og en sammenstilt konsekvensutredning.

Utfordring

I forbindelse med behandling av regjeringens forslag til ny langtidsplan for forsvaret, varslet forsvaret at de ikke kunne akseptere Statens vegvesens forslag til reguleringsplan for parsell 15 i Evenes kommunene. Denne parsellen omfatter en ny kryssløsning for påkobling av Evenes lufthavn til E10, og innebar at forsvaret måtte avgi areal til ny veg. Problemstillingene i dette området er komplekse, med mange interessenter og verneproblematikk.

Gjennomføring i dette området ligger også lenger fram i tid enn for de øvrige delene av prosjektet.

Artikkeltags