Gå til sidens hovedinnhold

Halve historier og "sannheter" i Flakstad

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den senere tid har det slått meg mer og mer at en histories "sannhet" faktisk kan bli helt annerledes om man bare forteller halve historien. Jeg liker hele historier med tilhørende sannheter. Derfor liker jeg spørsmål også. Spørsmål er faktisk et godt virkemiddel for å få helheten i en historie.

Som når ungan kommer hjem fra skolen og forteller at en lærer er «dum», eller at halve klassen er det. Da setter jeg spørsmålstegn; Hvem? Hva? Hvor? og Hvorfor? Tilslutt finner vi helheten i historien, og "sannheten" blir som oftest annerledes enn den var i utgangspunktet da bare halve historien ble fortalt.


Sånn er det i politikken også. En halv historie som danner en "sannhet" blir sendt ut, ofte med mål om å sette en av partene i et dårligere lys, enn om hele historien ble fortalt. Som for eksempel saken «Rett person på rett sted» som ble behandlet i formannskapet 20. august. Etter møtet la Ap og Fagforbundet ut en halv historie på sosiale medier. Sp ble "trykket ned" ved å skrive at "SP stemte imot i denne saken", (underforstått med at vi var uenig i saken), mens Arbeiderpartiet og ordfører ble «løftet» opp. Hadde ordfører ønsket å være ordfører for alle, så hadde han bidratt til at en hel og balansert historie ble fortalt. Hele historien var at Senterpartiet var positiv til saken, og at vi mente saken var såpass viktig at vi la frem eget forslag om å innta den i kommunens eget planverk. Saken var dessuten ikke lagt frem til høring hos fagforeninger og AMU før den havnet på formannskapets bord, noe vi mente den burde. Kommunestyret og formannskap er arbeidsgiver, og har plikt til å gi ansatte mulighet til å medvirke i prosesser og beslutninger som gjelder egen arbeidsplass. Hele historien gjorde bildet og sannheten annerledes.

Flakstad Senterparti har denne perioden sett viktigheten av å få formidlet hele historier ut til befolkningen, og har derfor arrangert flere folkemøter for å nå ut med nok informasjon om de saker kommunen arbeider med. Her kan nevnes prosjektet «Fremtidens Fiskevær», samt prosessen rundt kommunesammenslåing. Det har vært godt oppmøte på alle møtene. Kommunikasjon og informasjon er viktige faktorer for å få en hel historie.

Flakstad Senterparti har gjennom valgperioden vært aktiv i formannskap og kommunestyret, og har fremmet egne forslag i en rekke saker. Saker som vi har opplevd ha blitt nedstemt av flertallet 3-2 eller 6-5. Vi har siden opplevd at forslaget etter noen uker ble løftet inn i politiske fora igjen -i en litt annen «innpakning». En mulig årsak kan være at noen andre ønsket å ta æren for initiativet, enn at det skulle ligge hos første forslagsstiller. Det å ta æren, er noe annet enn å få æren.

Slik er det vel i samfunnet forøvrig. Halve historier og "sannheter" settes frem for å få bildet interessant. Fortelle hele historien er det ikke alltid så nøye med, bare historien blir tegnet og oppfattet som man ønsker.

Media har også et ansvar i å fortelle hele historier. Ofte er det halve historier som presenteres. Gjerne gjennom en «Pluss-sak», der overskriften kan villede. For å selge. Kanskje fortelles ikke hele historien, fordi resten er så godt innpakket at det er vanskelig for media å finne og videreformidle hele historien. Når så en av partene i historien (den som føler at sin historiedel mangler) bidrar i det offentlige rom med å gjøre historien hel, har halve historien ofte fått rotfeste som en «sannhet». Den andre parten blir da fremstilt som vanskelig, umulig og «kranglete».

Flakstadpolitikken har de senere årene vært turbulent. Man har sett fronter og uenighet. Mindretallet som har stått utenfor samarbeidsavtalen som ble tegnet av de 3 øvrige partiene ved forrige kommunevalg, har etterlyst informasjon og har stilt spørsmål ved behandling av saker i politiske fora der vi er representert. Man har registrert at halve historier har blitt fremlagt, og man har i enkelte tilfeller søkt ut til kommunens kontrollutvalg og Fylkesmannen for å få utenforstående til å se helheten. Gjentatte ganger har svaret vært at det er gjort lovbrudd og brudd på interne retningslinjer.

Uenighet om en sak er ikke farlig. Det kan faktisk være utviklende for en kommune å ha ulikt syn på en sak for å diskutere seg frem til en «Gyllen middelvei» som man kan enes om. I et kommunestyre har en ordfører et spesielt ansvar for å bidra til- og legge til rette for at politiske organ finner denne middelveien. Det er skadelig når grunnlaget og informasjonen for det man skal diskutere er en halv og ufullstendig historie, der kun halve prosessen blir omtalt. Og når saken i tillegg oppleves politisk «farget» før den blir lagt frem for behandling i politiske fora, blir det vanskelig. Det kan føre til et dårlig omdømme av kommunen. Det kan også føre til et vanskelig samarbeidsklima. Et saksfremlegg skal være balansert og faglig forankret. Det skal danne grunnlag for meningsutveksling blant organets medlemmer, som er likeverdig med hver sin stemme. Åpenhet er når man oppfatter at hele historien fortelles. Åpenhet og objektive saksfremstillinger gir tillit. Til syvende og sist er det jo innbyggerne det går ut over at en historie ikke er hel, men halv og villedende. Det er like skadelig for innbyggerne som for politikerne at informasjon tilbakeholdes eller er ufullstendig. Det bremser utviklingen av en kommune.


For neste kommunestyreperiode ønsker jeg at det stilles spørsmål. At det fortelles hele historier, og ikke bare halve. At alle bidrar til at hele historien fortelles. At man lytter. Halve historier og lukkede ører skaper ikke samhold. Halve historier fremmer ikke samarbeid. Først når vi har en hel historie, kan vi se utvikling, samspill og gode tanker.

Godt valg!

Kommentarer til denne saken