Alle har en helse - også en psykisk helse.

For Vågan Arbeiderparti er det viktig at vi har en god økonomisk styring av vår flotte kommune. Det er bærebjelken for å være en god kommune å bo i, - hele livet. Kommunen er i en krevende økonomisk situasjon. Uten å gå gjennom en masse tall, mener vi det er viktig å få frem at vi ikke fikk kompensert de ekstraordinære kostnadene under pandemien og at vi etter en gjennomgang av anleggsregistrene, fikk en stor resultatreduksjon. Slikt er ikke gøy, men vi må sette kommunen i stand til å levere de beste tjenestene som våre innbyggere har krav på.

Dessverre har dette medført at vi har vært nødt til å kutte og omorganisere. Dette er selvfølgelig ikke ønskelig. Vi vil satse på våre eldre, som det blir flere og flere av. Vi vil satse på de som sliter psykisk og som har rusproblemer, og vi vet at utviklingen tilsier at vi må åpne stengte institusjonsplasser igjen. Innføring av velferdsteknologi startet i forrige periode etter nasjonale føringer. Velferdsteknologi er teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet og sikkerhet og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen. Likevel skal vi ikke glemme viktigheten av nærhet og kontakt med andre mennesker.

Derfor vil Vågan Arbeiderparti legge til rette for at de eldre er «sjef» i eget liv. Alle har rett på gode og verdige liv uavhengig av bosted i kommunen.

Vi vil styrke Folkehelsefondet slik at frivilligheten kan bidra i forhold til økt satsing på forebygging og folkehelse.

Mange som har snakket med oss på stand og husbesøk er veldig opptatt av psykisk helse. Hva gjør man for å få slutt på selvmordsforsøk og selvmord. Regjeringen har lagt frem en ny oppfølgingsplan for psykisk helse.

Vågan Arbeiderparti vil derfor motvirke ensomhet og utenforskap, enten det er blant ungdom eller eldre og uavhengig av årsak. Vi må prioritere et lavterskeltilbud innen psykisk helse slik at alle som har behov for det, skal ha noen å prate med. Vi vil også styrke arbeidet innen rusomsorgen og fortsatt støtte FACT-teamet (aktiv oppsøkende behandling) sitt arbeid. Det er viktig med rask psykisk helsehjelp til alle når det trengs. Like viktig er det å verdsette/prioritere videre arbeid innenfor kreftomsorg og støtte i kommunen.

Heldigvis har vi ei regjering som satser på felleskap og mestring og som har lagt frem en bo trygt hjemme-reform som har fire innsatsområder. Vi skal ha levende lokalsamfunn som vil gi innbyggerne våre mulighet til å leve mer alders- og demensvennlige liv. Egnede boliger er en forutsetning for å kunne bo hjemme. Vi skal og legge til rette for bedre bruk av personellressursene i tjenestene gjennom effektiv organisering og riktig oppgavedeling. Det skal være trygt for både brukere og pårørende.

Bruk stemmeretten.

Godt valg!