Gå til sidens hovedinnhold

Toppsjefen sier ja til hjertesenter i Bodø - for andre gang

Artikkelen er over 3 år gammel

Helse Nord-sjef Lars Vorland vil fortsatt ha PCI-senter i Bodø. Av respekt for pasientene i Nord-Norge.

Onsdag kom den nye innstillingen i den såkalte PCI-saken. Og Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord, fastholder at han ønsker å etablere et PCI-senter i Bodø. Det skriver Avisa Nordland.

«Etter en samlet vurdering av alle forholdene og av respekt for pasientene i Nord-Norge og et likeverdig tilbud til denne pasientgruppen, mener adm. direktør at to PCI-tilbud som en senter-satellitt-modell fra det regionale PCI-senteret i Tromsø vil være det beste for hjerteinfarktbehandlingen i landsdelen», sammenfatter han i sin innstilling.

  • Perkutan koronar intervensjon (PCI) omtales ofte som utblokking, og er den mest utbredte og effektive metoden for å åpne opp trange blodårer i hjertet.

Likeverd, nærhet og kvaliitet

Adm. direktør skriver i styresaken at han i sin vurdering av denne saken, har lagt særlig vekt på pasientens helsetjeneste med fokus på likeverd, nærhet og kvalitet.

Videre har behovet for å sikre en likeverdig tilgjengelighet til angiografi og PCI i regionen, det store antall pasienter tilhørende Helgelandssykehusets og Nordlandssykehusets områder og pasientgruppens samlede antall, vært avgjørende.

– I dag har en befolkning på om lag 100.000 mennesker omkring Tromsø tilgang til den foretrukne behandlingsform, primær PCI. En tilnærmet like stor befolkning omkring Nordlandssykehuset Bodø har ikke et slikt tilbud. Etablering av et PCI-tilbud i Bodø fra det regionale PCI-senteret i Tromsø vil gi ytterligere 100.000 mennesker mulighet for å nå primær PCI innen anbefalte tidsfrister, skriver Vorland i innstillingen.

Og videre:

– Et nytt PCI-tilbud i Bodø, med utgangspunkt i det regionale PCI-senteret i Tromsø, sikrer befolkningen i denne regionen et mer likeverdig tilbud, og mange flere vil få kortere reisevei til koronar angiografi. PCI-tilbud to steder i landsdelen vil øke tryggheten blant pasientene.

Den 24 sider lange innstillingen tar for seg alle de ulike momentene som har vært trukket fram enten for eller mot en todeling av PCI-tilbudet i landsdelen.

Overlevelse:

Nyere overlevelsestall for perioden 2014 til 2016 fra Folkehelseintstiuttet viser at fire helseforetak i Norge har signifikant lavere overlevelse etter førstegangs hjerteinfarkt. Blant disse er Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Undersøkelsen viser også at overlevelsen er lavest i helgedagene.

Samtidig viser tall fra Norsk hjerteinfarktregister et annet resultat for 2016, der pasienter som sokner til Nordlandssykehustet Bodø har høyest overlevelse.

FHI baserer seg på data fra Norsk pasientregister, mens Hjerteinfarktregisterer belager seg på egenrapportering fra de enkelte sykehusene.

Helse Nord-sjefen skriver i innstillingen at det å skulle sammenligne ulike datakilder er krevende, og at han ikke kan trekke en endelig konklusjon på bakgrunn av disse to rapportene.

Helsegevinst og livskvalitet:

En studie som har sammenlignet effekten av trombolyse med effekten av primær PCI påviste ingen signifikante forskjeller i behandlingsresultat.

Vorland skriver i innstillingen at det ikke har vært mulig å identifisere størrelsen av en eventuell overlevelsesgevinst knyttet til primær PCI, når dette blir gitt i stedet for trombolyse og senere koronar angiografi/PCI for STEMI-pasientene.

– Men det er gjort et målrettet litteratursøk og problemstillingen er drøftet med sentrale personer i hjerteinfarktregisteret og leder for Swedeheart. Dette indikerer at en eventuell levetidsgevinst er liten. Dette støttes også av St. Olavs hospitals høringsuttalelse, skriver han.

Pasientgrunnlag:

Det utføres årlig om lag 3.100 angiografiundersøkelser inkludert 1.400 PCI-behandlinger ved UNN Tromsø.

– Dette er mange nok prosedyrer til å kunne dele på to PCI-tilbud i Helse Nord. Europeiske anbefalinger sier 400 PCI-er per senter og 75 per operatør, heter det i innstillingen.

Og selv om forekomsten av hjerteinfarkt er svakt fallende, er det ikke grunn til å tro at det blir færre pasienter. Blant annet fordi befolkningen øker og andelen eldre likeså.

– Med to tilbud om koronar angiografi og PCI i Helse Nord, er det adm. direktørs vurdering at det legges til rette for at flere pasienter vil få utredning og PCI til riktig tid. Den samlede kapasiteten i landsdelen bedres, mener Vorland.

Nærhet:

Det er enighet i prosjektgruppen om at pasienter som bor i nærområdet til UNN Tromsø har en større tilgjengelighet til koronar angiografi/PCI enn pasienter fra regionen for øvrig. De fleste av høringssvarene som ønsker et PCI-tilbud i Bodø trekker fram betydningen av nærhet, for eksempel for å unngå tap av tid ved venting på luftambulanse.

Økonomi:

Det er gjort økonomiske beregninger av å etablere og drifte et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset i tillegg til dagens tilbud ved UNN. Beregningene er basert på tilgjengelig informasjon og nærmere spesifiserte premisser. Resultatet av disse beregningene viser:

  • Investeringsbehov på ca. 17 mill. kroner i Nordlandssykehuset.
  • Etablering av dagtilbud i Bodø i tillegg til dagens tilbud ved UNN vil gi en netto kostnadsøkning for Helse Nord på 11,9 mill. kroner pr. år, og vil gradvis falle til en årlig økt driftskostnad på ca. 9 mill. kroner.

I disse beregningene er det lagt til grunn at kapasiteten ved UNN opprettholdes på samme nivå som i dag selv om det etableres tilbud i Bodø.

Luftambulanse:

Hjertepasienter er den største pasientgruppen som flys av luftambulansetjenesten. Et PCI-tilbud i Bodø vil særlig avlaste ambulanseflyene. Aktiviteten i Luftambulansetjenesten er økende, og ressursene prioriteres stramt.

– Ved at færre hjertepasienter har behov for luftambulanse, vil det frigjøre kapasitet som kan benyttes til andre pasientgrupper, skriver direktøren til styret.

Risikovurdering

Helse Nord RHF har utført en enkel risikovurdering av en eventuell etablering av et PCI-tilbud i Bodø. Tre sentrale spesialister ved PCI-sentrene ved henholdsvis Akershus universitetssykehus (Ahus), Sørlandet sykehus Arendal og Haukeland universitetssykehus ble intervjuet om fire risikoområder.

A) Rekruttering

B) Oppstartsutfordringer

C) Varige spenninger mellom fagmiljø

D) Volum, kvalitet og pasientsikkerhet

 

Rekruttering: Det er i dag ikke overskudd av intervensjonskardiologer, og det finnes ingen ledige «på det norske markedet». Hvert senter har i stor grad måttet sikre egenrekruttering, og fagpersoner flytter lite mellom PCI-sentrene. Det ble entydig påpekt behov forså sikre en kobling til en «moderinstitusjon», fortrinnsvis UNN Tromsø. Ved en slik løsning ble sannsynligheten for rekrutteringsutfordringer vurdert som liten og konsekvensen lav. En oppstart i form av et eget selvstendig senter ble sterkt frarådet grunnet svært stor sannsynlighet for rekrutteringsutfordringer knyttet til det å finne erfarne spesialister og konsekvensen av dette er alvorlig

Oppstartsutfordringer: Det var små utfordringer ved oppstart ved AHUS, Arendal og Stavanger. Det tar tid å bygge opp et senter til døgndrift. Sørlandet sykehus Arendal brukte fem år, og oppbyggingen i Stavanger tok flere år. Sannsynligheten for utfordringer ved oppstart ble vurdert til liten og konsekvensen lav. Forutsetningen er at det benyttes erfarne intervensjonskardiologer og at det sikres et godt samarbeid til en «moderinstitusjon». I motsatt fall vil det være stor sannsynlighet for utfordringer ved oppstart og svært høy konsekvens.

Varige spenninger mellom fagmiljø: Alles erfaring var at det initialt var små (om noen) og kortvarige spenninger mellom fagmiljøene. Når det nye senteret var etablert, ga dette avlasting for «moderinstitusjonen». Dette sammen med et fokus på felles god pasientbehandling og et erfarent mannskap virket «avspennende». Sannsynligheten ble vurdert som liten og konsekvensen moderat. Dette forutsetter et godt samarbeid mellom nytt senter og «moderinstitusjonen». Uten dette vil risikobildet bli endret.

Volum, kvalitet og pasientsikkerhet: Det planlagte volumet ved et framtidig PCI-senter i Bodø ble vurdert til å være mer enn tilfredsstillende sett i forhold til svenske erfaringer. Mange svenske sentre hadde lavere PCI-tall (350 til 400 pr. år) enn det planlagte ved en døgndrift i Bodø (600 pr. år). Det ble også bemerket at Danmark har valgt å organisere sin PCI-virksomhet til færre og større sentre.

Klinisk fagrevisjon

Siden sist gang PCI-saken var oppe i styret har det vært gjennomført en klinisk fagrevisjon av hjerteinfarktbehandlingen ved fire sykehus i Helse Nord. Rapporten er intern og derfor ikke lagt ved i innstillingen, men Lars Vorland har tatt informasjonen til etterretning når han i dag gir sin innstilling.

Det har også vært gjennomført to møter med fagmiljøet i UNN, og ett felles møte med fagmiljøene i UNN, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. UNN Tromsø har gjennomført et forbedringsarbeid for å gi et bedre tilbud til pasienter med hjerteinfarkt i regionen, deriblant har PCI-senteret i Tromsø etter styrevedtaket i november 2016 utvidet den planlagte virksomheten til også å inkludere lørdag. Ifølge UNN får de fleste NSTEMI-pasienter i dag koronar angiografi innen 72 timer

 

Brukerne sier ja

Det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF anbefaler opprettelse av et PCI-senter ved Nordlandssykehuset Bodø.

– RBU forutsetter at det ytes helsetjenester av lik kvalitet ved begge PCI-sentre, skriver de.

Lang prosess

Styret i det regionale helseforetaket fikk først lagt fram saken i fjor høst, men utsatte saken fordi man ønsket en utredning av hjertetilbudet i nord før man tok en avgjørelse. Saken ble også sendt på høring og det kom inn 49 høringssvar, 29 av dem fra Nordland.

Saken kom på nytt opp i februar 2017. Og på bakgrunn av blant annet høringsinnspillene, foreslo Helse Nord-direktøren å anbefale et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Det utløste kraftige protester fra fagmiljøet ved UNN, som mener et nytt PCI-senter i Bodø vil gå på bekostning av kvaliteten på behandlingen i Tromsø.

Saken ble utsatt og tiden etterpå har vært brukt til å finne mulige samarbeidsplattformer mellom miljøene i de to nordnorske byene. Men frontene er altså fortsatt like steile.

Det er styret i Helse Nord RHF som skal ta den endelige beslutningen. Det skjer i styremøte 25. oktober i Tromsø.

Vedtak

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø i en senter-satellitt-modell fra det regionale PCI-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.

2. PCI-behandlingen ved Nordlandssykehuset Bodø etableres som dagtilbud med planlagt oppstart i 2019.

3. Styret ber adm. direktør om å sikre at fagmiljøet ved hjertemedisinsk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø også i fremtiden kan opprettholde og videreutvikle forskning og kompetanse.

4. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av tilbudet etter fem år.

5. Innsatsen for å øke andelen pasienter som får prehospital trombolyse må prioriteres, og pasientflyten i hele behandlingskjeden må forbedres i hele regionen, jf. styresak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? - oppfølging og videre prosess og Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene.

6. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utarbeides regionale retningslinjer for behandling av pasienter med NSTEMI, jf. anbefaling fra klinisk fagrevisjon. 7. Økonomiske tilpasninger justeres i økonomisk langtidsplan og i årlige budsjetter.

Kommentarer til denne saken