Tross massive protester, fra både medisinske og politiske fora i Troms og Finnmark, sa styret i Helse Nord onsdag ja til å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset i Bodø. Det skriver Avisa Nordland.

Vedtaket ble fattet mot en stemme, fra Arnfinn Sundsland, som representerer Universitetet i Tromsø.

Det omforente vedtaket ble fattet etter flere timer med diskusjoner. Men styreleder Marianne Telle var klar på at de skulle ta den tiden de behøvde for å få svart på alle bekymringene som er framsatt.

Styret etterspurte en presisering i vedtaket om de økonomiske konsekvensene et PCI-tilbud i Bodø vil medføre for alle sykehusene i regionen, kompensasjoner til UNN og NLSH, samt at en forpliktelse om nødvendige ekstrastillinger.

Slik ble styrets vedtak:

 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø i en senter-satellitt-modell fra det regionale PCI-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.
   
 2. PCI-behandlingen ved Nordlandssykehuset Bodø etableres som dagtilbud med planlagt oppstart i 2019. Det forutsettes at etableringen av et PCI-tilbud i Bodø ikke svekker Universitetssykehuset Nord-Norge HFs posisjon som universitetssykehus i regionen. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av tilbudet innen fem år etter styrevedtaket.
   
 3. Styret ber adm. direktør om å organisere etablering og implementering av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø som et regionalt prosjekt. Styret ber adm. direktør om å utarbeide en tydelig milepælsplan for gjennomføringen av etableringen av et PCI-senter i Bodø. Det er en forutsetning at det hjertemedisinske miljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF styrkes, før igangsetting av PCI-tilbudet i Bodø.
   
 4. Styret forutsetter at innsatsen for å øke andelen pasienter som får prehospital trombolyse prioriteres, og pasientflyten i hele behandlingskjeden forbedres i regionen – som en del av det regionale prosjektet.
   
 5. Videre bes adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø styrkes med ekstra stillinger (herunder overleger i kardiologi, leger i spesialisering, spesialsykepleiere, merkantil ressurs) ved hjertemedisinsk avdeling for å delta i oppbyggingen av nytt PCI-tilbud og Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å ivareta utdanning og forskning. Investeringskostnadene ved Nordlandssykehuset Bodø og lønnsmidlene til de ekstra stillingene i begge helseforetak tilføres fra Helse Nord RHF.
   
 6. Økonomiske tilpasninger for foretaksgruppen som helhet justeres i økonomisk langtidsplan og i årlige budsjetter, første gang i mai 2018. Styret forutsetter at Universitetssykehuset Nord-Norge HF ikke blir økonomisk skadelidende som følge av etableringen av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø.
   
 7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utarbeides regionale retningslinjer for behandling av pasienter med NSTEMI, jf. anbefaling fra klinisk fagrevisjon.

Skarp mediekritikk

Klokken 08.30 onsdag morgen møttes styret i Helse Nord med PCI-saken på sitt bord for tredje gang.

Styreleder Marianne Telle innledet møtet med å rette skarp kritikk mot en del aktørers oppførsel i saken. Og de mange faktafeilene som har preget debatten de siste dager.

– Det har vært et hardt ordskifte, preget av feilaktige og misvisende påstander i Nordlys og Nordnorske debatt som direkte undergraver styret og styrets legitimitet. Det har vært påstander om at direktøren har tvunget saken inn på dagsorden i dag. Men det var styret som ba om å få saken tilbake hit nå. Dette er ikke diktert av direktøren, men satt på dagsorden av et samlet styre, sa hun.

Og trakk også fram påstander om samrøre mellom administrasjon og styre. Noe hun avviste kontant.

Mottok trusler

Telle fortalte videre at hun har mottatt trusler i forkant av møtet.

– Jeg har fått trusler om at dersom jeg ikke stemmer rett, vil jeg bli rammet av sanksjoner, sa hun, og la til at hun vurderer å politianmelde truslene.

Men forsikrer: 

– Dette ikke vil påvirke vår saksbehandling

Ikke et velferdstilbud

Andreas Moan, som ledet arbeidet med risikoanalysen, presenterte gruppens funn for styret.

Og kommenterte også den kritikken de har mottatt i etterkant av at analysen ble offentliggjort.

– Etter å ha plukket bort alt av følelser, var det verken nye saksopplysninger eller andre forhold igjen som rokker ved vår konklusjon, sa han og viste til brevet UNN-legene sendte styret i etterkant – der ord som «trylle bort», «innholdsløst», «lever på en rosa sky», «falske fakta», «overflatisk» og «utilstrekkelig» var blant adjektivene.

Han synes også det er for drøyt at PCI-tilbud i enkelte medisinske miljøer presenteres som et «velferdstilbud".

- PCI er en del av et akuttilbud, ikke et velferdstilbud. Og vi mener at slike uttalelser stiller de som har sagt det i et dårlig lys.

Tredje gang

Første gang de fikk orientering om saken var i november 2016. I februar 2017 ble saken trukket fordi det ifølge Lars Vorland ikke var forsvarlig å behandle den på grunn av all støyen fra fagmiljøet i Tromsø. Da saken var oppe i oktober 2017, ble det på nytt utsatt, fordi styret ønsket en risikoanalyse før de fattet vedtak.

Administrerende direktør Lars Vorland har stått fast på sin innstilling om at det bør etableres et PCI-tilbud i Bodø.

10 måneder etter den første innstillingen fikk han altså endelig styret med seg.

Ville ha Erna på banen

UNN-leger og politikere, særlig fra Troms, har kjempet en innbitt kamp mot et PCI-tilbud i Bodø. UNN-legene har holdt pressekonferanser og skrevet flere kronikker.

Så sent som 8. desember sendte Troms regionråd en anmodning om å utsette saken enda en gang. Anmodningen ble adressert til styret, men med statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie, kommunalminister Jan Tore Sanner og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som kopimottakere.

Leder Jarle Aarbakke skriver at regionrådet er sterkt bekymret for at en opprettelse av PCI-senter i Bodø skal svekke PCI-senteret ved UNN, ved å halvere befolkningsgrunnlaget for de avanserte prosedyrene i Nord-Norge. «Tromsø-områdets regionråd er også bekymret for at en etablering av nok en PCI-enhet i Nord-Norge i tilknytning til Nordlandssykehuset Bodø og ikke minst ordvalget «opplevd likeverdig tilbud», kan være starten på en dekomponering av flere av de mest avanserte helsetilbudene som er bygget opp over tiår ved UNN», skriver Aarbakke i brevet.