Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF i Nordland fylkeskommune er sterkt kritiske til samferdselsdepartementets avgjørelse om at Hurtigruten skal gå med kun to skip fremover i kystruta, og nå kun på strekningen Bodø – Kirkenes. Det betyr at 13 av 34 anløpssteder kuttes, og at de resterende kun anløpes hver tredje dag til sjette dag.

Denne avgjørelsen rammer næringslivet langs kysten, som er avhengig av hurtigruten for forutsigbare og kontinuerlige leveranser og mottak av gods og varer. Den rammer havnene som er viktig infrastruktur i våre kystkommuner. Avgjørelsen rammer folk langs hele kysten, og det er mange som bruker hurtigruta som fremkomstmiddel.

Anslagsvis rundt 140 personer er permittert tilknyttet hvert skip som ikke seiler. I stedet for at arbeidsfolk skal godtgjøres gjennom NAV, ønsker vi at pengene brukes på å holde dem i arbeid og yte de tjenester som kysten trenger. Vi forstår at Hurtigruten er i en vanskelig økonomisk situasjon, men vi mener at regjeringen må bidra slik at tilbudet kan opprettholdes på et forsvarlig minimumsnivå – noe en reduksjon på mer enn 80% ikke er. Vi forventer at det må stilles krav til Hurtigruten med bakgrunn i oppdrags- og samfunnsansvar, ikke minst sett i lys av de statlige tilskudd som ytes. Vi mener også det er urimelig at Hurtigruten beholder sin støtte, samtidig som Hurtigrutens kontraktsparter ikke kompenseres for sterkt redusert aktivitet. Det bekymrer oss at dialogen med berørte aktører om konsekvensene av denne avgjørelsen tilsynelatende har vært fraværende.

Generelt frykter vi at vi nå ser opptakten til at Hurtigrutens internasjonale ekspedisjonsaktivitet tar over stadig større del av turisttrafikken langs kysten, mens vår tradisjonelle livsnerve med gods- og passasjertransport utarmes. Vi støtter ikke praksisen med at anløp av to utenlandske havner i tillegg til de norske muliggjør arbeidsforhold om bord som overhodet ikke er i tråd med norske vilkår.

Det fremstår svært uklokt at opp mot 100 000 tonn gods skal over fra sjø til vei, da det er stikk i strid med alle målsettinger både med hensyn til miljø og trafikksikkerhet. Vi kan ikke akseptere at landet skal deles i to, anløpsstedene lengst nord er selvsagt avhengige av at gods kan fraktes hele veien. Vi krever derfor at det settes inn 6 skip snarest, og at hele ruten Bergen – Kirkenes anløpes.