Representanten Håvard Horn (H) kunne i dagens kommunestyremøte fortelle kommunestyret at det fra nyttår blir et betydelig redusert flytilbud til og fra Leknes lufthavn.

Dette kan man finne fram til ved å søke på flyreiser fra nyttår. Nyheten gav en noe trykket stemning i møtet, og det var enighet om at vi måtte finne nærmere ut av begrunnelsen for reduksjonen.

Noen reduksjon i flytilbud er ikke kommunisert ut fra Widerøe, så vidt jeg er kjent med. Widerøe har allerede fått kritikk fra næringsliv og innbyggere, samt fra det politiske miljøet i Vestvågøy, etter å ha kuttet det såkalte «ni-flyet». Dette flyet var en viktig og praktisk flyforbindelse for pasienttransport, næringslivsaktører og befolkningen i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes.

Leknes lufthavn er blant de to, tre mest trafikkerte kortbaneflyplassen i landet. Kanskje hadde dette sett enda bedre ut hvis kapasiteten hadde vært større slik at man kunne ha reist mer med fly. Nå som tilbudet blir redusert vil naturlig nok trafikkvolumet totalt sett gå ned da det blir færre avganger, så i så måte kan denne reduksjonen slå uheldig ut for Vest- Lofoten på lengre sikt hvis trafikktall brukes som argument opp mot antall flyavganger.

Ut fra passasjerbelegg pr. flyavgang, så vil jeg anta at Leknes lufthavn er den kortbaneflyplassen i landet med størst og best belegg pr fly. Det er imidlertid grunn til å tro at første flyet fra Bodø på «natterstid» kl 0515, ikke er en spesielt populær flyrute. Det er å håpe at denne ikke regnes rått inn i cabinfaktoren. Innbyggere som søker etter billetter, finner allerede fulle fly på ruter nært fram i tid. Tidvis må man reise til Svolvær for å nå tilbake til Leknes siden det ofte er fulle fly til Leknes på ettermiddagen og tidlig kveld. Her synes det som om at Svolvær lufthavn har klart å unngå kutt fra nyttår, og det må man unne dem.

Nå kuttes det ytterligere, slik det framkommer av rutetabellen. Man kunne spurt seg om det er en teknisk feil, men ved kontakt med Widerøe lokalt, så bekreftes det at det er en tydelig reduksjon i det som kan bestilles av fly over nyttår. Jeg fikk høre at de ansatte normalt ble inkludert og spurt om sine synpunkter i følge med endringer i flytilbud, men denne reduksjonen i flyruter var de ikke kjente med, foruten at de også hadde sett reduksjon i tilbud i 2023.

Ut fra det jeg kunne finne ut, så går det nå sju daglige avganger fra Leknes i ukedagene.

Fra 9. januar er følgende reduksjoner funnet:

Reduksjon til seks daglige avganger mandag til og med onsdag.

Reduksjon til fem daglige avganger på torsdager og fredager.

Lørdager går ned fra tre til to avganger fra 7. januar.

Nå er jeg ikke ansatt i Widerøe, men ved bestillinger og ved egne reiser synes det for meg som om at det stort sett opereres med nær fulle fly. Når nå ytterligere kutt innføres, så må man spørre seg om hva som skjer? Ligger det en, for meg, ukjent agenda til grunn for reduksjonen?

Hadde vi ikke bodd på en øy så kunne man nok ha akseptert et langt fra fullgodt flytilbud, men vi lever faktisk på en øy med svært begrenset øvrig kommunikasjonstilbud for å nå til Bodø. I så måte må flyrutetilbudet i Lofoten betraktes som en klar nødvendighet, og ikke som en luksus.

Et annet moment må jo være at pasienter i området, som skal til sykehus i for eksempel Bodø eller Tromsø, åpenbart må bli negativt påvirket av denne reduksjonen i reisetilbud. En ting er de åpenbar personlige belastingene for pasienter som skal reise til sykehus, og som må streve med alternative reiseruter eller å måtte dra dagen i forveien. Noe annet er samfunnsøkonomien i dette. Man kan anta at det vil medføre ekstra utgifter for pasientreiser når det eventuelt må reises dagen i forveien for å nå til sykehus. Kanskje må oppsatte timer ved sykehus kanselleres.

Mange oppfatter nok ikke regelverket til pasientreiser som logisk i forhold til en slik logistikk, hvor man må reise lenge før man hadde trengt, med strevsomme alternative kommunikasjonsveier eller dagen før. På mange måter er nok ikke regelverket i pasientreiser tilpasset virkeligheten i et distrikt som for eksempel Lofoten. Dette får imidlertid bli en annen diskusjon.

Følger Widerøe vilkårene de har inngått avtale på ifølge med statlige tilskudd for drift av en

FOT-rute når de nå reduserer et svært viktig tilbud for befolkningen?

Det ville også ha vært interessant å høre hva Avinor tenker om denne reduksjonen.

Det er å håpe at politisk nivå, næringsliv, innbyggere, Nordlandssykehuset, Nordland fylke,

med flere tar til orde for å rette opp i dette. Slik kan vi ikke ha det, og det er heller ingen

logisk grunn til å kutte i et rutetilbud som allerede er svært presset, og som har godt belegg.