Veldig snart skal Vågans politikere stemme på ny kommunedelplan for Kabelvåg. Rækøya har fått mye oppmerksomhet – med rette. Men planen skal også bestemme hva som skal skje med Marithaugen: Skal skogen her bli til boligfelt eller forbli urørt natur?

Kort fortalt mener jeg konsekvensutredningen (heretter KU) om Marithaugen er for tynn. Politikerne har utilstrekkelig kunnskap og virker lite klar over hva befolkningen i Kabelvåg ønsker og trenger. For å illustrere dette vil jeg peke på to momenter:

1. Ingen vet hva som finnes av naturverdier i området KU sier om naturmangfold at det finnes «ingen registreringer av arter av forvaltningsmessig stor interesse eller viktige naturtyper innenfor området». Man skulle da tro at saken er undersøkt. Men: det er ikke er gjort noen form for undersøkelser eller feltarbeid i området. Det betyr at forfatterne av KU har basert seg på tynn luft. I KU-ens metodedel sies eksplisitt at man ikke har foretatt nye feltarbeid eller registreringer, men basert seg på hva som finnes fra før. Dette ligger også i setningen sitert over: man har ikke funnet registreringer av verneverdig natur. Men kan politikere virkelig ta beslutninger basert på ingenting? Kjøper de premisset om at det ikke finnes viktige arter og naturtyper på Marithaugen når det faktisk ikke er undersøkt? I databasene brukt i KU (artsdatabanken og naturbase) finnes èn oppføring. Den er fra 1932 og beskriver en ukjent libelle-art. Det er alt.

Bevisbyrden faller etter min mening på de som hevder at Marithaugen ikke er verdt å verne. All litteratur om biologisk mangfold og økologi vektlegger nemlig èn ting: Variasjon. Og Marithaugen er eneste sted i Kabelvågmarka der vi finner store, gamle trær av typen furu, selje og osp. Slik skog finnes ikke noe annet sted i Kabelvågmarka, og vi vet at trær bringer en myriade andre organismer med seg, i tillegg til å skape habitat for dyre- og fuglearter. All logikk tilsier at området fyller en viktig økologisk nisje for dyr, fugler og planter i området.

Kjære politiker: Stemmer du for en boligutbygging på Marithaugen så stemmer du for å ødelegge natur som mest sannsynlig er uerstattelig for området. Uten at saken er undersøkt. Det fornuftige å gjøre er å la naturforvaltere og økologer gjøre grundige undersøkelser. Deretter ta saken opp på nytt.

2. Nei, å bygge ut Marithaugen blir ikke ok ved at vi sparer et annet område

I Konsekvensutredningen konkluderer man med at alt det negative (og KU-en selv medgir at det er mye) ved å bygge igjen skogen på Marithaugen blir oppveid av bestemmelsen om å spare område B3-B6 ved Presthøgda. Slik rettferdiggjøres på magisk vis utbyggingen. Hvorvidt vi går med på setningen «fordi vi lar B3-B6 stå så kan vi bygge igjen Marithaugen» er avhengig av vi går med på grunnpremisset om at «areal er areal». Dette premisset mener jeg er feil. Marithaugen er langt mer verdifull for Kabelvåg (sentrum) enn området som foreslås spart, på grunn av sin nærhet. Uten Marithaugen blir mange flere avhengig av bil for å komme seg ut i marka, og presset på p-plasser ved Solbakken, Ungdomsskolen og Lofotkatedralen økes. I realiteten betyr dette faktisk at færre bruker marka. For de med små barn, dårlig helse, liten tid, høy alder eller veldig hektisk hverdag er «rett utenfor døren» synonymt med bruk.

Å måtte kjøre bil før naturbruk fører i praksis til mindre bruk, og dermed mindre av det kommunedelplanen sier den vil legge til rette for: folkehelse. Å spare grønne korridorer som transportetapper for veien videre hjelper ikke: Bare lysforurensning alene ødelegger dette området for friluftsliv. Og for mange – som gruppene nevnt over - er det Marithaugen som er turen. Her er det flatt, relativt tørt og lettgått. Nabonaturen til Marithaugen er i stor grad myr; tyngre å gå og med langt færre bål- og lekeplasser for barn.

Heller ikke Marithaugens betydning som nært og lavterskel friluftsområde er særlig belyst i KU. Mange politikere som skal stemme over Marithaugens skjebne har ikke vært der. De færreste kjenner til den store betydningen dette området har for Kabelvågs folkehelse og nærhet til naturen. Dette er et paradoks når politikerne skal være folkets stemme inn i beslutninger. Folkeopinionen i Kabelvåg er sterkt i favør av å bevare dette vakre grøntområdet rett ved stuedørene våre. Det bør politikerne ta hensyn til når de avgir sin stemme.

Jeg vil be politikerne stemme nei til utbygging av Marithaugen. Dette området har alt for mange uerstattelige egenskaper til at det kan bli borte. Kabelvåg vil bli mye fattigere uten.