Søknad om oppstart av muslimsk statsstøttet privat grunnskole i Oslo har flere ganger blitt avslått med begrunnelse at det ville svekke barnas integrering i det norske samfunn.

Men hvorfor har Guds Menighet i Lofoten tillatelse til å drive to privatskoler med statsstøtte? Det burde være innlysende at deler av det norske folks skattekroner ikke går til denne type skoledrift der barn ikke har normal kontakt med andre.

Skolene har i dag elever fra 1- 10. klasse, lærere fra Guds Menighet og en egen, tilpasset læreplan. De viktigste unntakene er behandlingen av rus, samlivsspørsmål, seksualitet, samfunnsfag og andre religioner. Disse to skolene svekker fellesskap med andre barn, og sammen med foreldrene står de for en særegen religiøs indoktrinering og total sosial kontroll.

Fra skolenes verdiplattform:

«Skolene har en verdiforankring i Det evige evangelium. Dette evangelium er bygget på Guds ord i Bibelen, og det åndelige verdigrunnlag ansees derfor uforanderlig. Undervisningen i skolen er basert på likeverdet mellom mennesker, samt den respekt for oppdragelse og undervisning som Gud gjennom sitt ord og evangelium har gitt retningslinjer for. Denne plattformen står fast, selv om samfunnet ellers gjennom tiden forandrer både tilbud og krav.

All undervisning, oppdragelse og adferd skal være preget av respekt og aktelse for Guds ord formulert i Bibelen og Det evige evangelium. Visjonen er at Guds ånd og store kjærlighet skal prege skolen. Guds ånd og rette kjærlighet skal derved prege hele skolemiljøet og alle aktivitetene, og være tillitsskapende i det totale skoleopplegget.»

FNs barnekonvensjon slår fast at barn har rett til å søke, motta og utbre informasjon og ideer av ethvert slag; dette blir hindret når barna ikke får kontakt med det øvrige nærmiljøet.

Nå må myndighetene m/barnevernet ta grep, sjekke hvert eneste barn i Guds menighets to skoler om de i det hele tatt har venner eller kontakt med andre barn utenfor menigheten. Det bør også kartlegges om det faktisk er noen av disse barna som deltar i sportsklubber eller sosiale foreninger på linje med andre norske barn.