Sykepleiere, lærere, fysioterapeuter og andre grupper kommuneansatte over hele landet er i streik. Det handler om lønn og en erkjennelse av at lønn er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde kritisk kompetanse og arbeidskraft i kommunene. Kompetanse og arbeidskraft som skal bygge og sikre det norske velferdssamfunnet nå og inn i fremtida. Spesielt sykepleiere og lærere i barnehage og skole er yrkesgrupper kommunene sliter med å rekruttere og beholde.

Det mangler nå ca. 7000 sykepleiere i Norge, en økning på 1800 på bare ett år, og det er kommunene som mangler flest. Hver femte sykepleier forlater yrket innen 10 år etter gjennomført utdanning. Gjennomsnittlig er 15 % av årsverkene i grunnskolen og 21 % i videregående skole utført av personer uten lærerutdanning, i praksis vil dette blant annet bety at i løpet av 10 års grunnskole så har barna og ungdommene våre i grunnskolen fått undervisning av ufaglærte i 1,5 år. For mange av kommunene i Nordland og Lofoten er tallene langt verre. Legg så til at for tredje år på rad er det nedgang i søkere til lærerutdanning. Arbeidsgiversida må ta realitetene på alvor og gjøre lønn til et virkemiddel for å sikre at kommunene og fylkeskommunene rekrutterer og beholder lærere, sykepleiere og fysioterapeuter.

Dette er yrkesgrupper som har blitt hengende etter i lønnsutviklingen. Et eksempel på dette er da vi forholdt oss lojalt til frontfagets ramme i fjorårets oppgjør, men i ettertid viser det seg at for eksempel industriansatte fikk en langt bedre lønnsutvikling enn de ansatte i kommunene. Dette bidro til et allerede eksisterende lønnsgap overfor sammenlignbare yrkesgrupper, som vi mener må hentes inn igjen i årets lønnsoppgjør. Et annet eksempel er lærerne som siden de fikk KS som forhandlingsmotpart i 2004 og frem til 2019 har tapt 14,1%, eller 50 000 kroner i lønnsutvikling sammenlignet med andre grupper i kommunal sektor. Dette har KS anerkjent, men likevel toer de sine hender og nekter å handle ut fra tallenes tale.

Det må lønne seg å ta høyere utdanning og kommunene må anerkjenne den viktige kunnskapen som sykepleierne i hjemmetjenesten og på sykehjemmene, fysio- og ergoterapeutene samt lærerne i barnehager, grunnskoler og videregående skoler bruker og deler hver eneste dag. Det kan ikke være sånn at det er først når det ropes streik at mangelen på kvalifiserte sykepleiere og lærere kommer på dagsordenen i kommunene. Arbeidet for å rekruttere og beholde disse helt nødvendige yrkesgruppene er et arbeid som må pågå hele tiden, og det er på tide at kommunene selv kommer på banen for å sikre denne kompetansen.

Det er aldri gunstig å komme i en situasjon med streik, men denne gangen var tilbudet fra KS så dårlig at streikevåpenet måtte hentes frem. Våre medlemmer er sinte og skuffet over arbeidsgivers manglende vilje og forståelse for våre krav. Streikeviljen er sterk. Streik er et lovlig virkemiddel i arbeidskamp, som i utgangspunktet har som funksjon å ramme bedriften/arbeidsgiver økonomisk. I offentlig sektor er det vanskelig å unngå konsekvenser for tredjepart og innbyggerne. Organisasjonene som er i streik er ansvarlig i uttakene av streikende medlemmer og skjermer sårbare grupper som barn og unge og kreft- og psykiatripasienter. Likevel vil for eksempel elever, pasienter og brukere kunne bli rammet. Vi håper derfor på en intens og kortvarig streik, det er arbeidsgiversida ved KS som sitter på løsningen.

Vi vil også peke mot politikerne både lokalt og nasjonalt. Vi anerkjenner at politikerne nødig vil blande seg inn i en pågående konflikt og streik i arbeidslivet. Likevel vil vi at de tar det ansvaret de har som eiere av KS. Det er det politisk valgte hovedstyret i KS som vedtar mandat og strategi før tariffoppgjørene. Det er lokalpolitikerne i kommunestyret, og ikke administrasjonen alene, som skal være med og påvirke hva kommunen står for når den sender sine innspill som KS sitt hovedstyre skal basere sine tariffpolitiske vedtak på.

Lønnsnivået for universitets- og høgskoleutdannede lærere, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter må bidra til at unge velger å utdanne seg til kommunens velferdsyrker, og ikke minst at de som allerede jobber der velger å bli. Vi krever en klar reallønnsvekst og at sammenhengen mellom lønn og det å rekruttere og beholde kritisk kompetanse anerkjennes. Det er på tide at KS og kommunene kommer på banen og innser alvoret. Å gi lærere, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter ei anstendig lønn som er med og sikrer nok hender i arbeid vil være en god start på å møte og håndtere rekrutteringsutfordringene.

Selv om det så langt ikke er noen i Lofoten som er tatt ut i streik, er vi fortsatt en del av konflikten. Ved en eventuell opptrapping kan det bli aktuelt å ta ut medlemmer i streik også her. Foreløpig heier vi på de i våre organisasjoner som er tatt ut til streik. Takk for at dere tar kampen og støyten på vegne av oss. Vi er klar når vår tur kommer.

John Davy Oddekalv, lokallagsleder Utdanningsforbundet Vestvågøy

Kim-Remi Sandvær, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund Vestvågøy

Bodil Anita Sørensen, hovedtillitsvalgt Norsk Fysioterapeutforbund Vestvågøy