- Kommer aldri til å gi godkjentstempel på en politikk som medfører nedleggelse av titusener av arbeidsplasser for våre medlemmer, lyder et av mange utsagn fra nå avdøde LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Dette må også være Norsk Bonde- og Småbrukarlags inngang til årets forhandlinger. Altfor mange ganger har jordbruket, og i særlig grad Norges Bondelag, gitt sitt godkjentstempel på en politikk som har ført til avvikling av norske gårdsbruk og nedleggelse av arbeidsplasser til bønder, over tid, titusener av arbeidsplasser.

Denne politikken må snu. Det må bli mulig å leve av en matproduksjon som krever en arbeidsinnsats på ei hel stilling. I jordbruket er det fortsatt sånn at hver bonde må jobbe to årsverk, eller to stillinger for å få ei inntekt på linje med andre yrker i det norske samfunnet.

Årsakene til at bønder legger ned er at lønnsomheten er for lav og at nødvendig og pålagte investeringer ikke lar seg finansiere. Dette gjelder i første rekke de små og mellomstore melkebrukene, dvs bruk under 30 kyr. Det er også i den gruppen vi finner de fleste brukene som fortsatt har båsfjøs. Dette forholdet gjelder også de øvrige produksjonene.

Nordland Bonde- og Småbrukarlag krever en opptrappingsplan sånn at inntektene i jordbruket er jamstilt med andre grupper innen 2026, dvs innen utgangen av neste stortingsperiode. Vi krever også utjamning av inntektene innad i næringa.

Konkret krever vi:

- Kostnadsdekning + lik inntektsutvikling som andre + 100 000 i tetting av inntektsgap

- Øke sjølforsyningsgraden til 50 %

- Gjeninnføre eller senke tak på tilskudd (areal, husdyr og samlet pr bruk og foretak)

- Redusere kvotetakene til 450 000 l (ku) og 200 000 l (geit)

- Øke produktprisene

- Innføre førsteårs produksjonstilskudd for nye brukere

- Økt satsing på småskala bær- og grøntproduksjon

- Styrking av avløysertilskuddet

- Innføre driftstilskudd for sau etter mal fra melkeproduksjonen

- Utrede tilskudd på teignivå

- Øke investeringsmidlene (potten) for å oppfylle løsdriftskravet

- Øke tilskuddet til ombygging/renovering av melkefjøs under 30 kyr til 50 % av kostnadsoverslaget, med et tak pr bruk på 3 mill. kroner.