(Lofotposten har tidligere omtalt planene til Nordlandssykehuset om å si opp avtalen med overgrepsmottaket ved UNN Harstad. Nordlandssykehuset har sendt ut ei pressemelding i forbindelse med beslutningen. Lofotposten har valgt å publisere hele pressemeldingen her)

Transport og sporsikring

Transport til overgrepsmottaket avtales med vakthavende team på overgrepsmottaket i Bodø. For Værøy, Røst, Lofoten og Vesterålen skjer transporten i utgangspunktet med rutefly/helikopter. Dette dekkes av Pasientreiser (inkludert ledsager). I enkelte tilfeller vurderes ambulansefly/ redningshelikopter, etter avtale med lege på overgrepsmottaket og AMK. Dette er nedfelt i rutiner for overgrepsmottaket.

Sporsikring skjer best innen ett døgn, helst innen fire døgn, men kan gjennomføres helt inntil sju døgn etter overgrep. Rask transport er derfor ikke avgjørende for rettsikkerheten. Derimot er kompetansen hos de som gjennomfører sporsikring avgjørende for bevis i overgrepssaker.

Spesialisert kompetanse i Bodø

Overgrepsmottaket i Bodø består av fast ansatte leger og sykepleiere med spesialisert kompetanse innen patologi, gynekologi, psykiatri, allmennmedisin og utdanning i «klinisk rettsmedisin». De ansatte går i døgnkontinuerlig turnus. Det er et tett samarbeid med politi og kriminalteknikere ved Nordland politidistrikt, som bidrar til å sikre og styrke beviskjedene i overgrepssaker. Organisering og volum sikrer at de ansatte får god mengdetrening og erfaring slik at kvaliteten sikres, ikke minst med hensyn til å ivareta rettsikkerheten.

Overgrepsmottaket i Bodø ivaretar også, som ett av få i landet, klinisk rettsmedisin for siktede i volds- og overgrepssaker, slik at disses rettsikkerhet også kan ivaretas. Overgrepsmottaket i Bodø ble opprettet i 2006. I 2017 ble ansvar for overgrepsmottakene i landet overført til spesialisthelsetjenesten. Nordlandssykehuset inngikk da avtale med Bodø legevakt om kjøp av denne tjenesten.

Barn og ungdom skal til Bodø

Ungdom fra 16 år, fra hele Nordlandssykehusets ansvarsområde, også Lofoten og Vesterålen, skal alle undersøkes ved overgrepsmottaket i Bodø. Barn mellom 12-16 undersøkes i samarbeid mellom Nordlandsykehusets barneklinikk og overgrepsmottaket. Barn under 12 år skal alltid til sykehusets barneklinikk.

Begrunnelsen for dette har nettopp vært de overgrepsutsattes rettsikkerhet og den spesialiserte kompetansen ved overgrepsmottaket i Bodø og i barneklinikken. Vi mener samme begrunnelse også må gjelde for voksne.

Når avtalen med UNN Harstad sies opp nå, har det en økonomisk begrunnelse. Men, endringen ville ikke vært gjort gjeldende uten at vi var sikker på at tilbudet i Bodø ville sikre de overgrepsutsattes rettsikkerhet.

Mange til Bodø gjennom hele perioden Overgrepsutsatte fra både Lofoten og Vesterålen har i hele avtaleperioden med UNN Harstad, også kommet til Bodø. Tall for perioden 2019-2021 dokumenter dette, og viser fordelingen mellom overgrepsmottaket i Harstad og Bodø.

Til overgrepsmottaket Bodø fra Lofoten og Vesterålen 2019-2021

ÅrVesterålenLofotenTotal
20194913
2020448
2021246

Til overgrepsmottaket i Harstad fra Lofoten og Vesterålen 2019-2021

ÅrVesterålenLofoten Totalt
2019**7
2020**10
2021***

Informasjon og dialog med kommuner og politi

Det vil bli gjennomført orienterings- og dialogmøter med kommunenes fastleger, legevakt og politi i god tid før avtalen utløper 1. juli i år.

*) Vi har bedt UNN Harstad om å oversende disse tallene, men har i skrivende stund ikke mottatt disse.