Gå til sidens hovedinnhold

Innbyggere på mindre steder har like stor rett til trafikksikre veier som i byene

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Bygging av gang- og sykkelsti på den gjenværende strekningen langs E 10 gjennom Ramberg er neppe grepet som alene snur befolkningsnedgang til oppgang. Men det er et viktig bidrag. Uten veien kan to boligfelt ikke tas i bruk, og Ramberg har ingen andre.

Statens vegvesen har veinormaler for gang- og sykkelveier som skal ivareta trafikksikkerheten, og gjøre det mulig for gående og syklende å bruke veien samtidig. Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) mener at Statens vegvesens veinormal, praktisert likt i hele landet, kan føre til problemer på spesielt mindre steder.

– Veinormalene til Statens vegvesen gjør det for dyrt og komplisert å bygge gang- og sykkelveier i mange av landets kommuner. I byene er det riktig med breie sykkelveier, men i mange distriktskommuner er ikke trafikkbildet stort nok til at det er nødvendig. Veinormalene tar ikke hensyn til forskjeller i landet, het det i forslaget hun la fram i Stortinget i fjor høst.

Vi kan se poenget. Er det nødvendig med 1,5 meter mellom gangveien og bilveien, eksempelvis på Ramberg? Slik vi forstår veinormalen skal gangveien være minimum fire meter brei når flere enn 15 går eller sykler i løpet av en time, og skilt i en del for gående og en for syklende.

Der bolighus og hager ligger tett inntil veien vil en utbygging etter veinormalen beslaglegge et større område. Sps stortingsrepresentant mener at «overdimensjonerte gangveier fører til høyere kostnader enn nødvendig, og båndlegger mer areal enn nødvendig og fører til mer nedbygging av dyrket mark».

Flakstad kommune har gjort sin del av jobben. Kommunen har regulert og forprosjektert veien. Formannskapet foreslår at kommunestyret setter av 1,5 millioner kroner i neste års budsjett, som et tegn på vilje til å bidra, og ønske om å få fylkeskommunen og Statens vegvesen på banen. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll lovet før kommune- og fylkestingsvalget i fjor at Nordland fylkeskommune vil bidra med 2,5 millioner kroner.

La det være sagt, innbyggere på mindre steder har like stor rett til trafikksikre veier som i byene. Men det er nå en gang forskjell i trafikkbildet i byer med flere tusener og titusener av innbyggere, og bygder med 300. I dag er det ingen trafikksikring gjennom størstedelen av Ramberg. Skoleelever og andre myke trafikanter er henvist til å gå på veiskulderen langs riksveien.

Enhver utbygging for gående og syklende vil være et trafikksikkerhetstiltak, og en gang- og sykkelvei som ikke tilfredsstiller veinormalen til Statens vegvesen vil være et framskritt. Det er operert med en kostnad på 22–25 millioner, som senere beregninger har antydet kan senkes til 12–15 millioner. Om prislappen er usikker, er lokalsamfunnsnytten i hvert fall udiskutabel.

Kommentarer til denne saken