Innspill fra kommunepartilagene i Lofoten AP.

1. juni i år skal Stortinget behandle forslag til ny NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP).

Lofoten AP, som er et felles samarbeidsorgan for Flakstad Arbeiderparti, Røst Arbeiderparti, Vestvågøy Arbeiderparti. Vågan Arbeiderparti og Moskenes Arbeiderparti har behandlet forslaget og har sendt inn følgende innspill:

Vi i LAP er fornøyde med at rassikring Å- Nappstraumen 172 mill, farled Svolvær – Raftsundet og Fiskerihavnene Røst og Værøy er inne i forslaget til NTP.

Vi er likevel spesielt skuffet over at E10 og Veipakke Lofoten ikke er prioritert. Dette prosjektet med utbedring av E-10 Fiskebøl – Å ligger inne i gjeldende NTP med to milliarder, og Lofoten AP registrerer med stor uro at dette viktige vegprosjektet er tatt helt ut av NTP.

Nordland Arbeiderparti har gjennom sitt vedtak i fylkestinget prioritert Vegpakke Lofoten med E-10 fra Å-Fiskebøl på 4. plass av veiprosjekter, jmfr Nordland Fylkes innspill til NTP (s.26), basert på fylkestingets vedtak 048/20 i april 2020:

I samme dokument leser vi: «4. E10 Å – Fiskebøl (E10 Nappstraumen-Å og Nappstraumen-Fiskebøl

Store deler av denne korridoren har lav standard, flere flaskehalser og er utsatt for naturfareelementer som skred, vind og bølger. Det er store trafikale utfordringer på vegnettet i forbindelse med godstransporter og økende turisme over større deler av året. Korridoren har flere skredutsatte områder med høyeste skredfaktor i Nord Norge.» (s.12)

Regionen Lofoten opplever, som en av få regioner, befolkningsvekst. Vågan og Vestvågøy er to av de tre kommunene i Nordland med befolkningsvekst også i 2020. Regionen erfarer en betydelig trafikkvekst, med en økning på hele 4-6% per år fra 2013 fram til 2020 (Menon 2020)

Lofoten Arbeiderparti forventer at fylkespartiet kjemper for at E10 prioriteres slik vedtatt i fylkestinget og at prosjektet ikke kommer dårligere ut enn det var i forrige NTP periode.

Felles flyplass i Lofoten er i samme dokument fra fylket prioritert etter lufthavner i Bodø og Mo i Rana – vi ber om merknad i NTP slik at Avinor kan fortsette planlegging/prosjekterings arbeidet.