27. september er det Verdens turismedag og i 2021 settes søkelyset på inkluderende reiseliv. Samtidig samles en rekke aktører innen reiseliv, forskning og offentlig sektor på Beitostølen for oppstartsmøte i forskningsprosjektet ACCESSTOUR. Med utgangspunkt i destinasjonene Vesterålen, Lofoten, Beitostølen og Telemark skal prosjektet avdekke og fremme de betydelige mulighetene for verdiskaping som ligger i tilgjengelig reiseliv.

Destination Lofoten er en av partnerne i prosjektet. 30. september inviterer de - gjennom et eget kommunikasjonsprosjekt - reiselivsaktørene i Lofoten til workshop om universell utforming og tilgjengelig reiseliv. Verdens Turismedag 2021 markerer derfor på flere måter starten på utviklingen av et mer tilgjengelig reiseliv i Lofoten.

Forskning viser at eldre reisende med funksjonsutfordringer først og fremst velger urbane reisemål, fordi sjansen for å finne tilrettelagte reiselivsfasiliteter er større i byene enn i distriktene. Eksempelvis representerer mangel på pålitelig informasjon og kollektiv transport store utfordringer i distriktene.

Dette er svært uheldig, av minst to grunner. For det første handler det om menneskerettigheter. For det andre om forretningsmuligheter.

Vi mener at tilgjengelighet for alle til reiselivsfasiliteter, produkter og tjenester bør være en del av en bærekraftig reiselivspolitikk også i distriktene. Ved å tilrettelegge for alle besøkende kan destinasjoner og bedrifter nå ut til flere og dermed øke inntektene sine.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) lever gjennomsnittlig 15 prosent av verdens befolkning – altså en milliard mennesker – med en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Den samme prosentandelen gjelder for den norske befolkningen. Mangel på tilrettelegging gjør derfor at reiselivet ikke når ut til alle deler av markedet og at reiselivsnæringen går glipp av inntekter. Bedre tilgjengelighet vil komme både besøkende og lokalsamfunn til gode.

I 2018 ble det, ifølge World Travel and Tourism Council, foretatt 1,4 milliarder internasjonale reiser i verden, og en av ti arbeidsplasser var innen reiseliv. Med koronautbruddet ble den internasjonale turismen satt på pause, nærmest over natten. Pandemien har hatt store sosiale og økonomiske konsekvenser. Den norske reiselivsnæringen er i likhet med næringen verden over hardt rammet, og situasjonen er fortsatt utfordrende. Dette gjelder ikke minst for reiselivsaktører i distriktene.

Verdens turismedag ble innført i 1980 av Verdens turismeorganisasjon (UNWTO), som jobber for en ansvarlig, bærekraftig, og universelt tilgjengelig turisme. UNWTO peker på at omstart av turismen vil bidra til gjenreising av næringa, og til å skape verdier. Samtidig understreker UNWTO at godene fra turismen må fordeles bredt og rettferdig. Verdens turismedag skal fremme bevissthet om reiselivets sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske verdi, og om bidraget som denne sektoren kan gi for at vi skal kunne nå bærekraftmålene.

Ansvarlig og inkluderende turisme kan bidra til å nå mange av FNs mål for sosial og økonomisk bærekraft, blant annet målene 1 (utrydde fattigdom), 5 (likestilling), 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst) og 10 (redusere ulikheter). Vi mener at et ansvarlig og inkluderende reiseliv, gjennom økt satsing på innenlands- og nærmarkedet, også kan bidra til å nå bærekraftmålene som omhandler miljø og klima.

Nordlandsforskning leder det nylig oppstartede forskningsprosjekt ACCESSTOUR, som er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet skal hjelpe reiselivet i distriktet med å realisere potensialet som ligger i å gjøre destinasjonene mer tilgjengelig for alle, samtidig som de også blir mer bærekraftige. ACCESSTOUR skal ikke bare skal bidra til økt verdiskaping og ny kunnskap for reiselivet, men også utvikle kunnskap om hvordan det er mulig å kombinere et tilgjengelig reiseliv med lokalsamfunnsutvikling.

ACCESSTOUR er et unikt samarbeid i norsk sammenheng, og omfatter kunnskap og erfaringer fra et bredt spekter av samarbeidspartnere fra næring, forskning, brukerorganisasjoner og offentlig sektor. Prosjektet vil styrke reiselivets rolle som aktør i arbeidet med å nå bærekraftmålene ved å tilrettelegge for et reiseliv for alle, uavhengig av funksjonsnivå.