Legevirksomheten i første linjen er i endring, og utviklingen går i en bekymringsfull retning. Det er fastlegekrise i landet. Dvs det er krise for pasientene mange steder i landet . Det er for få fastleger , og disse har ikke plass på listene til alle .

Hva må til for å hindre en skjev utvikling? Det er rettet søkelyset mot manglende rekruttering og stabilisering av fastlegevirksomheten, og arbeidsbyrden er hovedproblemet. Allerede under planleggingen av fastlegeordningen i år 2000, foretok man en oppsummering på den tiden av de ulike pålagte arbeidsoppgaver, og man konkluderte med at et helt legeårsverk den gang, uten noen andre tilleggsoppgaver, ikke kunne avvikles med en listestørrelse mer enn 1100 pasienter. I løpet av de neste 20 årene, er det lagt til en rekke oppgaver med oppfølging av lovpålagte oppgaver.

Befolkningen kommer til å øke med flere personer i alderen 80+. Dette medfører mere komplekse sykdoms-former hos pasientene , både fysisk og psykisk , herav flere demente. Dette vil igjen kreve mere av fastlegens arbeidshverdag.

At pasientene kjenner doktoren og doktoren kjenner pasientene overtid, er en viktig faktor for kvalitet i allmennmedisinen. Dette finnes det god forskning på. Begrepet og tanken bak familie-doktoren er dessverre helt visket bort. Å kjenne til familierelasjoner, er en viktig styrke for en primærlege. Tiden med huslegen og familielegen som levde sine liv sammen med pasienter og fulgte familier over et par generasjoner, er sannsynligvis dessverre forbi.

Det må bli attraktivt for de beste legene som ønsker stor bredde i sin praksis, å møte pasientene over lang tid og i alle faser av livet. Derfor må det ansettes fastleger med gode arbeidsvilkår som f.eks. fastlønn, og man må ta hensyn til de biologiske faktum at kvinnelige leger også føder barn. Det betyr at de kan levere noe færre årsverk, enn en mann i løpet av yrkes årene. Fremtidens lege-kull består av cirka 70 % kvinner, derfor må dette kalkuleres inn når bemanningskabalen skal legges.

Fastlegeordningen , fundamentet i helsetjenesten , er i dag i krise.

Ordningen med kjøp og salg av private legepraksiser bør avvikles. Kommunene bør kjøpe opp utstyr og faste verdier i privatpraksiser, og de må ansette leger på fast lønn. De fleste leger ønsker dette. Man må organisere en helsetjeneste som er enhetlig og som løser helseproblemer i en befolkning i et fellesskap, men med ulike roller og ulike spesialisering.

Vågan kommune har vært heldig og hatt en svært stabil legedekning de siste 15 årene, mens andre kommuner har slitt med vikarløsninger og ustabilitet. Det er ikke gitt at det alltid vil være slik.

Vågan kommune har i desember -2019 tatt en viktig, riktig og framtidsrettet avgjørelse.

Med den beslutningen som kommunestyret har tatt ved å overta de private Legekontorene og tilby fast lønn til legene, så har kommunen vært med på å styrke rekrutteringen til fastlegeordningen her i kommunen. Dette øker dermed sikkerheten for en faglig god primærhelsetjeneste med sannsynlig bedre kontinuitet for at legene vil trives og bli i kommunen… . Dette vil komme pasientene til gode.