I Norge var det i overkant av 1,2 millioner innbyggere mellom 50 og 70 år i 2015. Tallet ventes å ligge tett opp mot 1,4 millioner i 2030.

Friskere seniorer

Norske arbeidstakere får stadig bedre helse. Også de over 50 år. I dag er syselsettingsandelen blant landets 64-åringer hele 17 prosentpoeng høyere enn i 2001.

– For å møte utfordringen med en aldrende arbeidsstyrke, må vi tenke nytt om arbeidsmiljø og forebygging, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Behovet for å sikre et bærekraftig arbeidsliv går parallelt med behovet for å sikre helse, motivasjon og arbeidsdyktighet i alle livsfaser. Samtidig opplever mange at kunnskapen om seniorer i arbeidslivet er lav, påpeker hun.

Ny kampanje

Forebygging og individuell tilpasning gjennom hele yrkeslivet skal sikre at eldre velger å stå lenger i arbeid. Fredag 15. april går startskuddet for den europeiske kampanjen «Gode arbeidsplasser hele livet».

– Å handle i tråd med arbeidsmiljøloven er også det smarteste en arbeidsgiver kan gjøre. Det er å behandle hver arbeidstaker individuelt i alle livsfaser og ta hensyn til hver enkelt arbeidstaker, uansett alder, mener Arbeidstilsynets direktør.

– Når arbeidsgiver investerer i et godt og tilrettelagt arbeidsmiljø i unge år, gir det solid avkastning i form av kompetente, arbeidsomme og lønnsomme seniorer. Du høster som du sår, legger hun til.

Gjennomslag

Finboe Svendsen håper at kampanjen i Norge får et godt gjennomslag blant norske ledere, arbeidsgivere og ansatte.

– Arbeidstilsynet arbeider hver dag for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et godt og forsvarlig arbeidsmiljø som legger grunnlag for arbeidsglede og for å kunne prestere godt, forteller hun.

– Slik er et godt og sikkert arbeidsliv avgjørende for å få fram de ansattes potensial og engasjement. På den måten styrkes næringslivets konkurransekraft.

Milliardgevinst

Å forlenge arbeidslivet med noen år vil gi Norge store samfunnsøkonomiske gevinster, ifølge Arbeidstilsynet.

Den direkte gevinsten av at 62-67-åringer står ett til to år lengre i arbeid, antas å ligge på omtrent 32 milliarder kroner i 2030. En dobling av yrkesdeltakelsen til seniorer over 67 år tilsvarer 85.000 nye årsverk, viser en en undersøkelse NyAnalyse har gjennomført på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk og ECONA.

Summen på 32 milliarder kroner tilsvarer rundt en tredel av de årlige utgiftene til sykehus over statsbudsjettet.

– Skal vi evne å realisere de mulighetene en aldrende arbeidsstyrke bringer med seg, kreves imidlertid holdningsendringer og økt kunnskap, understreker Finboe Svendsen.

Ny generasjon

Hun sier at målet for arbeidslivskampanjen er å gi både arbeidsgivere og ansatte informasjon og praktiske verktøy for å planlegge og gjennomføre HMS-arbeid i lys av en aldrende arbeidsstyrke.

Senter for seniorpolitikk arbeider for god seniorpolitikk i arbeidslivet og understreker at dagens seniorer skiller seg kraftig fra tidligere generasjoner. Både helsetilstand, utdanningsnivå og generelle levevilkår gjør eldre arbeidstakere bedre rustet for lengre yrkeskarrierer enn tidligere generasjoner. 

– Vi må kvitte oss med forestillinger om eldre arbeidstakere og gjøre oss klare for nye seniorperspektiver. Seniorene er en viktig ressurs for norsk arbeidsliv, og stadig flere ønsker å jobbe til de er 70 år eller eldre. Ferske undersøkelser viser at norske arbeidstakere aldri har ønsket å stå i jobb så lenge som nå, sier direktør Kari Østerud. (ANB)