Det utgjør en årlig sum på omtrent en milliard kroner. Det viser SSB-rapporten «Mottakere av Nav-ytelser i utlandet 2015» som ble publisert denne uka.

74.500 personer bosatt i utlandet mottar i dag norsk trygd i utlandet på til sammen 6,8 milliarder kroner. De aller fleste av disse er alderspensjonister.

Aldri bosatt i Norge

At utlendinger som bor og jobber i Norge har rett på norske trygdeytelser, er ingen hemmelighet. Men av disse drøyt 70.000 er det 20.000 som aldri har vært registrert bosatt i Norge.

– Det kan være flere grunner til at en person mottar ytelser fra Nav uten å ha vært bosatt i Norge. Noen eksempler kan være arbeidere på korttidsopphold, grensependlere eller offshoreansatte på norske plattformer eller skip. Disse jobber eller har jobbet i Norge og opparbeidet seg rettigheter til en gitt ytelse, men har aldri hatt fast bopel i landet, forklarer SSB-forsker Anne Berit Dalgard som står bak rapporten, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Det kan være flere grunner til at en person mottar ytelser fra Nav uten å ha vært bosatt i Norge.

Anne Berit Dalgard, forsker ved Statistisk Sentralbyrå (SSB)

 

For denne gruppa er det alderspensjon som står for det største beløpet på 313 millioner. Deretter finner vi barnetrygd, sykepenger, og dagpenger. Til sammen mottar disse 20.000 menneskene omtrent en milliard i norske trygdeytelser. 

Flest i Sverige

De to største gruppene som mottar norske trygdeordninger i utlandet er derimot ikke de som aldri har bodd her. Det er innvandrere som har flyttet ut (35 prosent) og nordmenn uten innvandrerbakgrunn som har bosatt seg i utlandet (35 prosent).

Den trygdeordningen som dominerer for folk bosatt utenfor Norge er alderspensjon, som i sum står for størsteparten av den norske trygdeeksporten. Etter pensjon er det barnetrygd og uføretrygd det eksporteres mest av.

Det vanligste oppholdslandet for mottakere av norsk trygd i utlandet er Sverige. Omtrent hver tredje krone som går fra den norske trygdekassen og ut av landet, går nettopp til våre naboer i øst.

Etter Sverige er det Polen og Danmark som kommer på andre og tredjeplass. Deretter finner vi Spania og USA.

(ANB)