– Nå må regjeringen ta grep som virkelig monner, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Gjør for lite

Navs bedriftsundersøkelse er nedslående lesning. Sykepleierforbundet viser til at det mangler 3.600 sykepleiere, en oppgang på 250 personer på ett år. Mangelen er størst i Nord-Norge. 

Tallene for 2016 og 2015 var på henholdsvis 3.300 og 2.350. Undersøkelsen  kartlegger etterspørselen etter og mangel på arbeidskraft, både fylkesvis og innenfor den enkelte næring. I år igjen er det størst mangel på sykepleiere.

– For meg blir dette et bevis på at politikerne gjør for lite, og ikke evner å stoppe den stigende mangelen på sykepleiere, mener By.

Behov for løft

Ifølge Navs rapport er det stor mangel på personell i helse- og sosialtjenestene. Over 20 prosent av de sysselsatte i Norge jobber innen næringen helse- og sosialtjenester. Denne næringen har i flere år hatt den største mangelen på arbeidskraft.

– Både nåværende og framtidige pasienter har behov for et sykepleierløft. Vi må sørge for at det blir gode lønns- og arbeidsvilkår med gode fagmiljøer og flere heltidsstillinger for sykepleierne, sier Eli Gunhild By. (ANB)