I tildelingsrunden i 2020 delte regjeringen ut lisenser i havområder som ligger i nærheten av eller som grenser til Lofothavet, sør for Røst. To av lisensene grenser direkte til Lofot-havområdet, eller Nordland 6 som området kalles i petroleumsforvaltningen. En av lisensene er like ved Trænarevet.

– Allerede i år kan oljeselskapene starte seismikkskyting i disse verdifulle områdene. Vi vet at seismikkskyting skremmer fisken, skader egg, larver og forstyrrer livsmiljøet i havet. Vi vil advare sterkt mot dette i disse svært spesielle områdene. Havet utenfor Lofoten er unikt. Verdens siste store torskebestand gyter i akkurat disse områdene, og 70 prosent av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet bruker dette området en eller annen gang i sitt liv. Vi kan ikke ta denne risikoen. Vi må forvalte disse sårbare områdene mye bedre enn det dagens regjeringen her legger opp til, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV).

Advarsler

Høsten 2019 gjennomførte oljeselskapet Wintershall DEA prøveboring i nærheten av Trænarevet, uten å gjøre større funn. Området rundt Tærnarevet vurderes som et av Norges viktigste gyte- og oppvekstområde for en rekke fiskeslag, og med store forekomster av sjøfugl og viktige dypvannskoraller.

Før prøveboringen startet advarte blant andre Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og miljøbevegelsen mot å åpne for oljeaktivitet. Noen år tidligere frarådet Miljødirektoratet mot oljeboring. Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) mener områdenes nærhet til Lofoten gir grunn til bekymring for om årets skreifiske blir det siste uten oljeaktivitet i nærheten.

– Til tross for kraftige advarsler mot oljeboring i disse områdene, gir regjeringen tillatelse til oljeselskapene. Verden har allerede funnet mer olje enn vi har råd til å brenne om vi skal nå målene i Parisavtalen. Regjeringen vil nå at vi ikke engang skal la være å bore etter olje i våre aller mest verdifulle og sårbare områder, sier Haltbrekken.