«Kvantumet er i noen tilfeller så store at det gir mistanke om at hensikten er å selge utenom lovlige omsetningskanaler, eller å dele ut fisk utover egen husholdning. En slik eskalerende praksis gir også utfordringer ved håndhevelse av kravene til seddelføring».

Slik forklarer Fiskeridirektoratet forslaget om at også fisk som tas til eget bruk skal belastes den enkelte fiskers kvote. Det har vært og er en tradisjon at «kokfisk» eller såkalt «heimfarsfesk» er lempet på land utenom leveransene til fiskebruk, og ikke blitt belastet fiskekvote.

Fiskeridirektoratet vil ha slutt på denne praksisen. Forslaget som er sendt på høring er en oppfølging av fiskerikontrollutvalgets anbefaling i 2019:

«Utvalget mener prinsipielt at all fangst tatt i et kommersielt fiske skal kvoteavregnes og registreres i ressursregnskapet, og at eventuell heimfarfisk må registreres særskilt på seddel for kvoteavregning. Det vil åpne for at fisker fremdeles kan beholde heimfarfisk til eget konsum uten at denne delen av fangsten omsettes, samtidig som heimfarfisken også framgår av ressursregnskapet.»

I høringsforslaget skriver Fiskeridirektoratet: « ... at det i økende grad registreres at kvantum som blir avsatt til heimfarfisk om bord og ved landing i enkelte tilfeller er betydelig, og langt overstiger hva som naturlig kan konsumeres i en husholdning».

Ikke overraskende blir forslaget møtt med skjellsord og hoderisting. Direktoratet rører ved en historisk tradisjon. Fisken langs kysten er formelt sett folkets eie. Retten til å høste av havet er ikke bare en næringsvei men også en rett til matauke. Å gi kokfisk til foreldre, barn, tanter og onkler er en del av høstingskulturen.

Innføring av fiskekvoter har rokket ved flere hevdvunne retter. Fisken er blitt en omsettelig vare. Retten til å høste skjer innenfor en ramme av totalkvoter, gruppekvoter og felleskvoter. Sånn sett kan det være forståelig at myndighetene ønsker en mest mulig finmasket kontroll med hvor mye som tas opp av havet.

Men, hvor stort er problemet med heimfarfisk? Er det slik at stadig flere fiskere åpner butikk «på si» ved at de kan hente uregistrert fisk opp av havet og selge «svart»?

Vi skal ikke underslå at det jukses i fiskerinæringen. Under skreifisket i 2019 avslørte Fiskeridirektoratet 130 lovbrudd i Nord-Norge etter vel 500 kontroller. Fisk tatt utenom kvoten tilbys via sosiale medier. Fiskeridirektoratet har kun kapasitet til å være til stede på en halv prosent av landingene. Korrekt rapportering av fangst er en forutsetning for en bærekraftig høsting. Det er også en forutsetning for en levedyktig fiskerinæring på sjø og land.

Kontroller er nødvendige, men spørsmålet er om de skal være så finmaskete som Fiskeridirektoratet legger opp til. Å sidestille kokfisk til sine nærmeste og naboer med et omfattende svartsalg, kan føre til at ressursene ikke prioriteres på riktig måte. Etter vårt syn må omfanget være en viktig forutsetning for hvilke kontrollregimer som velges.