Som lokalpolitikere med arbeidsgiveransvar, synes vi i Vågan SV at det er vanskelig å være vitne til at mange kvinner i Vågan ufrivillig blir pensjonstapere fordi vi i for liten grad bekjemper omfanget av ufrivillig deltid.

I 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en erklæring om «Det store heltidsvalget» - også kalt Heltidserklæringen. Mye har skjedd i kommunene i de årene siden erklæringen ble inngått. Man har fått mer kunnskap, og mange kommuner har satt heltidskultur på dagsordenen – også Vågan. Likevel er det situasjonen slik at målet om en kommunesektor basert på hele stillinger er fortsatt langt unna.

Vågan SV har, i samarbeid med de andre partiene i posisjonen i Vågan, tatt til orde for en trygg og forutsigbar arbeidslivspolitikk. I posisjonens politiske plattform presiserer vi at arbeidslivet i Vågan skal være trygt, helsefremmende, og som fremmer trivsel og tilstedeværelse. Vi ønsker et arbeidsliv som fremmer lavt sykefravær og god rekruttering.

For å bekjempe sykefravær og for å skape trivsel i arbeidslivet må de ansatte i helsesektoren ha en turnus å leve av og med. Den må være forutsigbar, og i tillegg bør vi som arbeidsgiver se på hvordan vi kan øke stillingsprosenten til våre ansatte. Hovedregelen må være at Vågan kommune skal ha som målsetting å tilby sine ansatte hele, faste stillinger.

Vågan SV mener at løsningen på flere av disse utfordringene vil være å etablere en kommunal vikarpool. Stadig flere kommuner oppretter en slik kommunal vikartjeneste for å redusere andelen ansatte som arbeider ufrivillig deltid. I tillegg mener vi at en kommunal vikarpool vil kunne kutte kommunens utgifter, sammenlignet med utgifter knyttet til bruk av vikarer gjennom bemanningsbyråer. På den måten får man samlet fast kvalifisert arbeidskraft som kan benyttes på tvers av institusjonene.

Det er også andre fordeler med å opprette en slik tjeneste på kommunalt nivå. For det første vil den ansatte være sikret bedre lønns- og arbeidsvilkår og mer ordnede former enn det mange får hos dagens bemanningsbyråer. For det andre vil kommunen har bedre kontroll med kvaliteten på vikarene, og sørge for nødvendig opplæring. Ansatte, som ikke har hel eller fast stilling, kan gjennom en slik tjeneste få høyere stillingsprosent og fast ansettelse. Et siste, men viktig, moment er det økonomiske aspektet. En slik intern vikarordning vil redusere bruk av overtid blant de ansatte, samt dyr, innleid arbeidskraft.

Lignende løsninger er testet ut andre steder i landet, blant annet i Østre Toten kommune. Resultatene derfra viser blant annet at kommunens ressurser endte med å bli brukt på en smartere måte, og antall timer overtidsarbeid blant de faste ansatte gikk ned fordi man fikk inn faglærte på de ulike fravær som oppstod.

Vågan SV mener at en kommunal vikarpool er svaret på flere av utfordringene Vågan står ovenfor.