Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen er på full fart inn i ROBEK

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunestyret behandlet i siste møte før ferien Rådmannens tidligere varslet nedbemanningsplan for kommunen. 40 stillinger lå på bordet og ytterligere 60 stillinger måtte kommunestyret ha i bakhodet for de kommende årene.

Hvordan kunne denne situasjonen oppstå?

Varaordfører på heltid, Anne Sand, åpnet diskusjonen som representant for største parti SP: Regjeringen har skylda!

Fakta er;

Posisjonen, AP/SP med støttepartier, har år etter år vedtatt rådmannens budsjett for alle praktiske formål, uten endring. Rådmannens budsjett er blitt Kommunestyret sitt budsjett.

Budsjettene skulle gi årlig kalkulert driftsoverskudd på ca. 1,5prosent av driftsinntektene, tilsvarende ca 15mill per år. Kommunens reserve, disposisjonsfondet, ville om driften hadde vært i henhold til budsjett, utgjort ca. 75 millioner ved utgangen av 2019. Resultatet er at driften har gått med årlig underskudd på 20-25 millioner. Pr 1. halvår 2020 er trolig hele disposisjonsfondet brukt opp. Et årlig avvik i forhold til budsjett på ca. 40 millioner kroner. Kommunen er på full fart inn i ROBEK.

Hvordan kunne dette skje?

  • Urealistisk budsjettering
  • Svak budsjettdisiplin
  • Investeringstakt og overskridelser uten sidestykke med følgende vedtak om inndekning: «Økte kostnader tas inn i fremtidig budsjett».
  • Vedlikehold over år er forsømt, og erstattes av store «vedlikeholdsinvesteringer»
  • Kraftig vekst i administrative ikke-inntektsgivende stillinger.
  • Investeringer som over tid vil kunne ta ned driftskostnader er ikke prioritert

Kommunens samlete låneopptak, med de prosjekter som er på gang, overstiger allerede kommunens handlingsregel om at langsiktig gjeld ikke skal overstige 85 prosent av driftsinntektene. Investeringer er absolutt ikke bare renter og avdrag, men betydelige drifts- og vedlikeholdskostnader. Som om ikke dette er nok, blir vi ved starten av siste kommunestyremøte presentert for ny plan i 200-millionersklasse om bygging av badeland, som med godt oppjusterte og optimistiske besøkstall, visst nok skal gi mindre tap for kommunen enn å restaurere Stamsund-, Bøstad- og Leknesbassengene. Saken er et klassisk eksempel på konsekvensene av over år manglende vedlikehold, og ellers overopptimistiske anslag.

Motposten for disse investeringene, er å ta ned hel-og korttidsplasser på sykehjemmet og LeknesHagen, og skjære kraftig ned på skolebudsjettet.

Vi kan vel dessverre kanskje si at jo før vi kommer i ROBEK, desto bedre!

Opposisjonen, alt fra Rødt, MDG, SV (tvilende), KRF, Høyre og FRP mente at nedbemanningsplanen fra Rådmannen måtte sendes tilbake, med ny innretning på innsparingstiltakene. Vi ønsket å skjerme i mye større grad sektorene skole/oppvekst og Omsorg. Vi påpekte også paradokset med at Rådmannens kuttforslag med 40 årsverk og opp mot 100 stillinger (snitt stillingsbrøk er 34 prosent) med innsparing på kr 25 millioner, heller ikke er reell, siden kutt ett sted, f.eks. reduksjon av institusjonsplasser, vil føre til betydelige organisatoriske og kompetansemessige utfordringer, med økte kostnader lengre ned i «Omsorgstrappa». Fastlegeordningen vil settes under press, kommunalsjefstilliger legges ned, men dukker opp i annen forkledning, og nedleggelse av vakante (Ikke besatte) stillinger, har ingen effekt på driftsresultatet, bare hvor mye budsjettet blåses opp- for å nevne noe.

Med «eldrebølgen» i sikte, antall som får diagnosen Alzheimer øker kraftig, er det kanskje ikke rett medisin å bygge ned institusjonsplasser, tvert i mot. Terskel for å få institusjonsplasser er allerede høy nok, vil mange mene.

Opposisjonen ønsket ikke å komme med alternative spesifikke kuttforslag på stillinger, da det faktisk er Rådmannens oppgave, vi sier noe om innretningen. Debatten viste imidlertid til flere gode forslag som Rådmannen kan ta med seg; å se på kr 300 millioner-posten som ikke utgjør lønn, som MDG så betimelig bemerket i debatten. Sammen med tidligere debatter og innlegg har Rådmannen fått mange gode innspill.

Posisjonens vedtak vedrørende nedbemanning var med så mye, om og men, viss så frem til i fall, at det gav liten mening. De tok på seg rollen som Rådmann, noe som kanskje ikke er så rart med to heltidspolitikere fra AP/SP som strever med rollefordelingen mellom politikk og administrasjon. Posisjonen vedtok faktisk kutt på tilsammen 100 mill fra 2021-2023. Usikker på om kommunestyret fikk det med seg, inkl deler av posisjonen!

Det er vanskelig å se for seg, med den erfaring vi har til nå, at posisjonen sammen med administrasjonen, er i stand til å gjennomføre en slik omstilling, som til alt overmål, er konsekvens av over år manglende styring - da blir for enkelt å skylde på Erna.

Kommentarer til denne saken