I høst begynte Vågan kommune ved drift- og forvaltningsenheten å se på trafikksituasjonen ved den nye skolen i Kabelvåg.

– Ved å involvere elevene med å se på trafikkbildet til skolen får vi ungdommens perspektiv med, sier leder for drift- og forvaltningsenheten i Vågan kommune, Bjørn Tore Nergård.

Det har gjennom flere artikler i Lofotposten blitt pekt på at det er trafikale utfordringer ved den nye barne- og ungdomsskolen i Kabelvåg.

I ei bekymringsmelding til kommunen fra februar kommer det fram flere punkter som bekymrer foreldrene med skoleveien.

Ved skolen er det en rundkjøring, såkalt «kiss and ride», som skal ta unna for trykket når barn blir levert. I denne blir det tidvis stor trafikk, særlig når barna skal leveres. Ved skolen er også splitter nye Kabelvågmarka barnehage.

– Situasjonen oppleves kaotisk og trafikkfarlig. Dimensjonene på infrastrukturen virker ikke proporsjonal med volumet på trafikken, dette er spesielt utfordrende på vinteren, sa FAU-leder Vegeir Selboe til Lofotposten i begynnelsen av april.

Enhetslederen forteller at de har hele tiden hatt fokus på saken. Nå skal elevene som benytter seg av veien hjelpe til med arbeidet.

Hjelp av politi

Torsdag fikk elevene i 8. klasse ved Kabelvåg skole overrakt «Invitasjon til samarbeid om trafikksikker skolevei Kabelvåg skole».

– Elevene skal måle fart, telle biler og komme med forslag til hvordan vi kan ha det, forteller lærer Endre Rist, og legger til at det er artigere å lære seg realfag når de får et reelt oppdrag fra en oppdragsgiver.

De har også en avtale med politiet, slik at de kan få hjelp og tips der til arbeidet. Nergård stiller sine veiingeniører til rådighet for elevene i arbeidet.

– Trafikkbildet er ikke bare kjøretøy, det er en hel del andre ting som spiller inn, og det trenger vi hjelp til å finne ut av. Så håper jeg at vi ser at noen av dere blir ingeniører i framtiden. Det trenger vi.

Samarbeidet mellom skole, kommune og politi kommer i stand på grunn av realfagsprogrammet Lektor2, som bidrar med midler og skal øke motivasjonen for å jobbe med realfag gjennom samarbeid med arbeidslivet.

Før sommeren

Elevene og lærerstaben tar sikte på å levere trafikkanalysen til oppdragsgiver før sommeren.

– Da kan vi ta med oss resultatene når vi begynner på et nytt skoleår.

– Deres arbeid kan være med på å bestemme hvordan Kabelvåg skole skal være, legger lærer Elisabeth Steinhaug Kolstad til.

Rektor ved Kabelvåg skole, Fredrik Solem Aagaard-Nilsen, var også med da kommune overrakte oppdraget til elevene.

– Jeg er glad for at dere tar dette oppdraget, og trenger dere noe fra oss i administrasjonen er det bare å si ifra, sa rektoren til elevene.

Lektor2

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo.

Gjennom tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal Lektor2-ordningen bidra til å,

  • Stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag
  • øke elevenes læringsutbytte
  • øke rekrutteringen til realfagene
  • øke læreres kunnskap om og kompetanse i samarbeid med arbeidslivet

For å nå disse målene, tilbyr Lektor2 kompetanseutvikling og økonomisk støtte til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet til å samarbeide om et læreplanrettet undervisningsopplegg i realfag.

Lofotposten sender direkte fra begivenheten.