Kommunestyret behandlet nylig saken om detaljreguleringsplan for et nytt boligområde på Skullbru. Saken har etter hvert blitt noe kompleks, men helt kort forklart og sikkert ikke presist nok, så handler saken om at AVINOR har kommet med innsigelser fordi boligområdet vil kunne komme i konflikt med ny flyplass på Leknes. Det er også en side av saken at innsigelsen fra AVINOR kom sent.

I kommunestyremøte på tirsdag vedtok et knapt flertall at de ikke tar innsigelsen fra AVINOR til følge, og at saken må sendes departementet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)) for endelig avgjørelse. Høyre sitt standpunkt er at vi bør ta hensyn til AVINORs innsigelser og dermed stanse planene om et nytt byggefelt på Skullbru slik de i dag foreligger.

Høyre tar selvsagt til etterretning at vi her kom i mindretall, men vi ble allikevel svært overrasket over begrunnelsen fra posisjonen "om at da får vi vite om departementet vil ha storflyplass på Leknes". Det er selvsagt en feil forståelse av departementets rolle. Departementet vil ikke ta stilling til om det skal bygges en større flyplass på Leknes. Departementet vil kun ta stilling til om AVINORs innsigelse skal tas til følge eller ikke. Verken mer eller mindre.

Videre er vi forundret over at posisjonen, Ap og Sp, med dette vedtaket i realiteten ønsker å risikere at boligområdet bygges ut, og kan bli et potensielt hinder for flyplass-utvikling på Leknes. Det var fullt mulig å avslutte saken i kommunestyret. Vi vil minne om positive vedtak for ny flyplass i alle kommunestyrene i Lofoten, og tilslutning fra Lofotrådet om at dette er et høyt prioritert prosjekt.

Høyre har på lik linje med flere andre partier programfestet "flyplass-saken", og arbeidet med en ny og mer moderne flyplassløsning for Lofoten fortsetter. Vi venter nå i spenning på hvordan kommunene følger opp anbefalingen som er gitt Lofotrådet fra tidligere konserndirektør i AVINOR, Jon Sjølander.

Arbeidet med ny flyplass må ta utgangspunkt i lokale behov, og ansvaret for at vi også i fremtiden skal komme oss effektivt inn og ut av Lofoten ligger først og fremst hos oss selv. Så de som venter på at departementet skal løse flyplass-saken for dem, blir nok skuffet.