Ifølge Jernbanedirektoratet er overleveringen av KVU-rapporten for Nord-Norgebanen (NNB) til Samferdselsdepartementet utsatt med en måned, fra slutten av august til 27. september.

Utsettelse og konsekvenser

Vi er ikke kjent med årsaken. Om utredningsgruppa i Jernbanedirektoratet under sluttarbeidet med KVU-rapporten behøver ytterligere tid for faglige avveininger, kan vi ha forståelse for det. Vi forutsetter imidlertid at utsettelsen ikke får negative konsekvenser for saksbehandlingen av revidert Nasjonal transportplan (NTP), som jo er framskyndet med ett år.

Ett stort nasjonalt prosjekt

Nord-Norgebanen er et stort nasjonalt prosjekt. Det innebærer at totalprosjektet må omfatte en samlet modernisering og bygging av hele banenettet nord-sør. Hvor forutsetningen må være realisering av en moderne stambane for framtidig (nordisk) høyfart Tromsø-Oslo («Norgebanen») med sidebane til Harstad. Og videre grensekryssende korridorer til Nord-Sverige og Nord-Finland. På sikt bør stambanen videreføres helt til Finnmark.

Fortid og forventninger

I år er det 100 år siden Stortinget vedtok å bygge jernbane fra Setermoen i Bardu kommune til Balsfjord. Med den historiske tidslinjen i mente, forventer vi at både KVU-rapporten og stortingsbehandlingen av den reviderte NTP 2025–2036 åpner for bygging av Nord-Norgebanen. Et negativt vedtak i Stortinget vilikke bare bremse mange av de strategiske forutsetningene for en hel landsdel, men også for en mer helhetlig utvikling og samhandling på Nordkalotten.

Forsvarets behov

Krigen i Ukraina har ført til at Finland nå er medlem av NATO og at Sverige blir det i nær framtid. Det har skapt en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon for Norge. Noe som tydelig framheves i rapportene fra Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen, som begge tar opp behovet for å styrke samferdselsinfrastrukturen i Nord-Norge.

Klima og energi

Klimakutt og energieffektivitet er ytterligere faktorer for å investere i en konkurransedyktig jernbane. Et moderne jernbanenett som binder landet tettere sammen på langs, og med høy brukerandel, blir mer lønnsom for økonomi og klima. Tog kan driftes direkte på elektrisitet med lave effekttap.

Vi oppfatter at Nord-Norgebanen er satt på spill. Da medregnet påvirkningene av den storstilte satsingen som regjeringen (AP og SP) legger opp til med elektrifisering av Melkøya. I en uavklart situasjon for energiforsyningen i nord skapes det ytterligere usikkerhet for oppstart og bygging av en elektrifisert jernbane i nord. Hvor et fortsatt ettersatt landverts transportsystem uvilkårlig leder til tapte muligheter.

Et spørsmål om politiske vilje

Bygging av en stambane i nord beror ene og alene på politisk vilje til å gi klarsignal for realisering av banen. Vi er svært bekymret for framdriften i NNB-saka. Her må vi kunne kreve at stortingsrepresentantene, særlig de fra Nord-Norge, viser at de står opp for banen. Det samme gjelder medlemmene i samtlige av de stortingskomitéer som dekker de fagområder som inngår i baneprosjektet.

Kjell Erik Onsrud, leder For Jernbane

Gunnar A. Kajander, nestleder For Jernbane

Vidar Eng, leder Tromskomitéen for jernbane

Svein Arnt Uhre, leder Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen

Frits Jensen, styreleder Jernbane Nord AS

Ingunn Elstad, leder Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA), avd. Troms

Torstein Fjeld, leder Samferdselsgruppa BKA