I dag gjennomfører pårørende nesten like mye privat omsorgsarbeid som de profesjonelle i kommunale omsorgstjenester.

Hvis vi regner det om til årsverk utgjør omsorgen fra de pårørende ca. 136.000 årsverk og den kommunale omsorgstjenesten ca. 145.000.

Omsorgen de pårørende gir kan aldri fullt ut kompenseres for eller telles i kroner og øre. Men det vi kan og må er å anerkjenne og verdsette betydningen av pårørendes innsats i mye større grad en i dag.

Vi mener at det er en mer moderne løsning å legge opp til økt valgfrihet og åpne for mer pårørendeomsorg.

Pårørendestøtten, også kalt kontantstøtte for eldre, skal gi større valgfrihet til familiens eldste og de pårørende.

Denne støtten kan muliggjøre at flere eldre opplever seg trygge og innlemmet i et lite fellesskap, samtidig som den offentlige helsetjenesten skal ivareta den enkeltes behov på riktig nivå uavhengig av om den eldre bor tett på sine pårørende eller ikke.

KrF foreslår en kontantstøtte på 7500 kroner per måned til den pårørende. Inntekten skal være pensjonsgivende.

Pårørende skal kunne bistå med praktisk hjelp for den eldre. Dette kan være oppgaver som dagligvarehandel og andre ærender, enkelt vedlikehold av boenhet, rekreasjonsmuligheter, måltider og fellesskap.

KrF mener også at det bør innføres rett til 10 betale pårørendedager på samme måte som omsorgsdager for barn. Som et av flere tiltak for å lette hverdag for pårørende vil det å kunne ha rett på noen dager betalt fravær, både være en konkret utstrakt hånd fra samfunnet og vise vilje til å anerkjenne den store jobben pårørende gjør.

Pårørendedager vil være en del av rettighetene som følger arbeidsforholdet og vil være mulig å kunne inkorporere i gjeldende lovverk og systemer. Som en velkjent og innarbeidet ordning vil den også være enkel å forholde seg til både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette vil kunne gjøre det enklere å kombinere lønnet arbeid med å bidra ovenfor hjelpetrengende i familien, for både kvinner og menn.

Norge er svært avhengig av omsorgen som gis av pårørende og med den demografiske utviklingen i årene fremover vil dette behovet øke betydelig. Det er derfor svært viktig at den økonomiske kompensasjonen styrkes, kontantstøtten og pårørendedager vil være et viktig steg i riktig retning.

KrF mener at vi må

-verdsette den usynlige omsorgen i større grad en i dag.

-styrke og verdsette pårørendeomsorgen i større grad enn i dag, blant annet ved en kontantstøtte for eldre.

-utrede innføring av 10 "pårørende dager" per år etter modell fra "omsorgspenger" for barn under 12 år.

-finne flere løsninger for å møte fremtidens omsorgsbehov.

-legge til rette for økt bruk av velferdsteknologi som kan hjelpe eldre til å bo i sitt eget hjem så lenge som mulig.

-legge til rette for bedre ordninger med omsorgslønn og avlastningstiltak for familie medlemmer som selv utfører omsorgstjeneste.

-utrede muligheten for å gi skattefradrag for personer som velger å gjøre omsorgsarbeid for sine nærmeste som en del av sin hverdag.

-tilby avlastning på resept til de som har en stor omsorgsbelastning hjemme.

- også la private kunne søke Husbanken om støtte til å bygge omsorgsboliger.