Vi viser til avisartikler i Lofotposten og Lofot-Tidende av 16.02.22 hvor Nordlandssykehuset Lofoten, representert av kreftsykepleier Bodil Ekhorn, kommer med kritikk av Vestvågøy kommunes tilbud til pasienter med kreftsykdom. Vestvågøy kommune ønsker ikke at sårbare pasienter, i en allerede krevende situasjon, skal være usikre på om de vil bli ivaretatt av den kommunale helse- og mestringstjenesten i Vestvågøy. Vi velger derfor å gi et tilsvar.

Først og fremst vil vi være tydelige på at tjenestene til denne pasientgruppen til enhver tid er sikret ivaretatt, ved at funksjonene som tidligere lå til én person, nå er fordelt på avdelingslederne og personalet i hjemmetjenestens ulike sektorer. Hver sektor har en vakttelefon hvor man vil nå fram uansett når på døgnet man ringer, og de som har behov vil få hjelp. Det er imidlertid ikke en optimal løsning, på samme måte som at tidligere organisering med at ansvaret var lagt til en enkelt kreftsykepleier, heller ikke var optimalt.

Det ble foreslått at en ansatt i 50% stilling skal kunne ringes “når som helst” og skal kunne rykke ut til kommunens pasienter på kort varsel. Dette mener vi er en ikke bærekraftig løsning. En slik løsning vil medfører stor sårbarhet og en urimelig belastning for en enkelt ansatt, som da ikke vil ha noen form for regulert arbeidstid. Her mener vi at Nordlandssykehuset Lofoten ved kreftsykepleier Bodil Ekhorn viser manglende oversikt over kompleksiteten innen kommunehelsetjenesten, og herav fronter enkle forslag som ikke gir langsiktige løsninger.

De kommunale helse- og mestringstjenestene møter i dag en situasjon med et økende antall eldre og stadig færre yrkesaktive, der dagens tjenestestruktur ikke lenger er bærekraftig. I Vestvågøy kommune er vi på bakgrunn av dette i gang med en omfattende endringsprosess, hvor vi søker å finne oppdaterte løsninger for dagens tjenestebehov. Denne prosessen innebærer blant annet at vi skal unngå å sette oss i en situasjon der tjenestetilbudet avhenger av enkeltpersoner. De nasjonale myndighetene har tydeliggjort teamorganisering som mulig løsningsforslag på denne utfordringen, blant annet gjennom Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, Kompetanseløft 2020 og – spesielt for dette fagområdet - Meld. St. 24 (2019–2020) Lindrende behandling og omsorg — Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.

Målsetningen er derfor at vi fra høsten av skal være klar med en omorganisert hjemmetjeneste der kreft og palliasjon vil være et av flere fagteam med helhetlig ansvar for personer med kreft og/eller behov for palliasjon. Dette teamet vil da, blant annet, til enhver tid ivareta oppgavene som tidligere var lagt til én enkelt stilling som kreftsykepleier. Dette gjelder også kontakten med Nordlandssykehuset Lofotens palliative team.

Kritikken, som er rettet av Ekhorn, har tidligere blitt besvart av både ordfører og av administrasjonen. Vi merker oss imidlertid at vi ikke har mottatt noen spørsmål om dette gjennom de vanlige kanalene for samhandling som vi har med Nordlandssykehuset Lofoten.

Vestvågøy kommunes helse- og mestringstjeneste har et kontinuerlig forbedringsfokus, og imøteser gjerne en diskusjon angående tilbudet til denne pasientgruppa gjennom formelle samarbeidskanaler. Vi ser her et potensiale og mulighet for å videreutvikle tilbudet til pasientgruppa både hos kommunen og hos spesialisthelsetjenesten, ikke minst gjennom gode samhandlingsprosesser.