Vestvågøy kommune står fast på at avtaler om leiejord skal være skriftlige.

En jordeier har klaget på kommunens krav om at utleie av landbruksjord skal være nedfelt i avtale mellom utleie og leietaker. Klageren viser til at jorda han eier har vært og er utleid, og mener han oppfyller driveplikten gjennom muntlig avtale med bonden som leier.

Kommunen viser til lovteksten fra 2009: Driveplikten oppfylles ikke ved at det inngås muntlig avtale om leie av jorda. En søknad om fritak fra kravet om skriftlig tiårig avtale leieavtale er en søknad om fritak fra driveplikten, skriver rådmannen i innstillingen til Forvaltningsutvalget som skal behandle klagen.

Rådmannen viser også til at å innvilge klagen kan skape presedens for andre søknader, og svekke driveplikten.

– Eiendommen ligger i et av de viktigste jordbruksområdene i kommunen med svært god jordkvalitet, og der interessen for leiejord er stor, heter det i innstillingen.