Samferdselsministre kan sette solide fotavtrykk i historien. Arbeiderpartiets Kjell Opseth ble de store veiutbyggingers far, i tillegg til at han på sin vakt klarte å lande stridighetene om hvor Norges nye hovedflyplass skulle ligge. Etter sin avgang var Opseth en tid styreleder i Hålogalandsbrua AS og gjorde en stor innsats for å få Hålogalandsbrua realisert.

Også Håkon Kyllingmark (H) satte sine tydelige spor. Hans visjoner og gjennomslagskraft ga oss kyllingmarkene. Håkon Kyllingmark som var fra Svolvær (Lofoten) så tidlig hvilken betydning et godt utbygd kortbanenett kunne få for kystområdene i nord.

2017 og 2018 ble preget av drastiske rutekutt på kortbanenettet. Med henvisning til et stadig mer tyngende avgiftsregime, som rammet de korte flygningene urimelig hardt, kuttet Widerøe Tromsø-forbindelsen fra Svolvær og reduserte antallet avganger mellom Svolvær og Bodø. Også Helgeland ble hardt rammet av kuttene. Bardufoss ble strøket fra Widerøes rutenett i sin helhet.

Etter en tid med dårligere vilkår og sterk bekymring for de mindre flyplassene, kom samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) endelig med positive nyheter for det regionale flytilbudet. Årets første pressemelding fra regjeringen starter slik:

«Eg er opptatt av å styrke den allmenne konkurransekrafta til norsk luftfart og betre lønsemda for kommersielle flyruter i distrikta. Difor vil eg foreslå å endre dei avgiftene flyselskapa betaler for tenester frå Avinor.»

Dale foreslår fritak for startavgift for de tre eller seks første tonnene i flyets startvekt, samt at internasjonale fly i norsk luftrom skal ta en større del av kostnadene knyttet til flysikringstjenestene.

Vi priser kursendringen fra samferdselsministeren. Og legger til grunn at dette er starten på ei større avgiftsendring som til syvende og sist fjerner den urimelige og distriktsfiendtlige flyseteavgiften.

I dialogen mellom Widerøe og Vågan Næringsforening, har våre medlemmer tydelig uttrykt ønske om ei gjeninnføring av Tromsø-ruten, samt styrking av flytilbudet til Bodø. Da med en avgang fra Svolvær mellom det første flyet kl. 05.20 (!) og avgang nummer to, kl. 09:30. Widerøe har på sin side erkjent at det er behov for et tilbud mellom Svolvær og Tromsø. Antallet reisende på denne ruten doblet seg nesten i løpet av den korte tiden dette tilbudet eksisterte. Widerøe uttrykte også at det kan være grunnlag for et bedre tilbud mellom Svolvær og Bodø om morgenen.

Betingelsen for begge; endringer i flyavgiftene.

Flytilbudet på kortbanenettet er kollektivtrafikk på linje med trikk og bane andre steder i landet. Kortbaneflyplassene er infrastruktur og viktige byggeklosser for vekst og utvikling i et fylke som hver eneste dag skaper store verdier for felleskapet. Like selvsagt som at Sinsen-trikken ikke pålegges sete-, start-, stopp og underveisavgift på sin ferd mellom Oslo sentrum og Grefsen, må de korte flyturene over en fjord eller et fjell, fritas helt og holdent fra flyseteavgiften.

I en kronikk på slutten av fjoråret måtte vi, bekymret, konstatere at «de sentrale politiske miljøene (…) er blitt kortbanenettets største fiende, gjennom et avgiftsregime som rammer skeivt, hardt og urimelig.»

«At en flypassasjer på en interkontinental langrute tur-retur Oslo–New York betaler 83 kroner i flyavgift, mens en passasjer mellom Stokmarknes og Bodø (cirka en halv time hver vei) må punge ut med 416 kroner i avgifter til staten, er like ubegripelig som urettferdig.

Det er nærings- og distriktsfiendtlig.»

I Sverige har høyresiden, ved Moderaterna og Kristdemokraterna, fått gjennomslag i Riksdagen for å fjerne «flygskatten»; Sveriges svar på flyseteavgiften. Den svenske flyskatten ble innført så sent som 1. april 2018 og fjernes allerede før det er gått ett år.

SAS har allerede kunngjort at de har fjernet avgiften på billetter for flygninger i Sverige fra og med 1. juli i år – i tråd med budsjettvedtaket i Riksdagen.

Når den forholdsvis ferske samferdselsministeren starter det nye året med å foreslå konkrete endringer for å legge til rette for lønnsomme kommersielle flyruter i distriktene, tennes et håp hos oss nordboere.

Vi både håper og tror at dette er starten på en reise hvor vår nye samferdselsminister fører kortbanenettet inn på et spor hvor kommersielle flyruter igjen kan utvikles og gjøres lønnsomme. Vi imøteser en snarlig innføring av fritak i startavgift for de første seks tonnene — som første strakstiltak.

Vi begynner å tro på bedre flytider også her i Lofoten.