I tillegg har Kystvakten totalt gjennomført vel 3600 oppdrag for andre eksterne etater, noe som er vel 600 mer enn på samme tid i 2014. -Kystvakten har i 2015 vært til stede i havområdene og langs kysten med det vi har av ressurser og kompetanse. Produksjonsmålene når det gjelder patruljedøgn er ikke fullt ut oppnådd. Det skyldes noen forlenga verkstedsopphold, mindre tekniske utfordringer og installering av nytt utstyr. Videre er personell med tung KV kompetanse avgitt til Operasjon Triton i Middelhavet, noe som har gitt en viss personell og kompetanse mangel i hjemlige områder, heter det i en pressemelding fra Kystvakta.

Fiskeri

Håndhevelse av fiskeriregelverket er en hovedoppgave for Kystvakten. Inkludert i dette er å bidra til å kartlegge hva som tas opp av havet, noe som er sentralt i norsk fiskeriforvaltning. -I 2015 har Kystvakten gjennomført i underkant av 1500 inspeksjoner. Av disse ble det i 293 tilfeller gitt advarsler og i 44 tilfeller har inspeksjonene avdekket regelbrudd som har vært av så alvorlig art at fartøyene er blitt anmeldt eller oppbrakt til norsk havn for bevissikring, heter det videre i pressemeldingen.

52.000 henvendelser

Kystvaktsentralen har mottatt ca. 52 000 henvendelser pr. midten av desember.

-En nasjonal strategisk risikovurdering ligger til grunn for prioriteringene. I tillegg gjøres grundige forberedelser i forkant av inspeksjoner slik at kontrollvirksomheten blir så effektiv som mulig. Bildet er at antall inspeksjoner er relativt stabilt, men hver inspeksjon krever mer ressurser på grunn av forberedelser og etterarbeid. Av problemstillinger som er fulgt særlig opp i 2015, nevnes spesielt utkast/dumping. Fisk som drepes ned uten å bli registrert i forhold til kvoter, skaper en ubalanse i ressursforvaltningen.

Redningsaksjoner

Kystvakten har også i 2015 forhindret mange potensielle ulykker og havarier. I forbindelse med havari av både fritidsbåter og større fartøy har Kystvakten vært satt inn i 156 søk- og redningsaksjoner og foretatt 75 slep.

Totalt har Kystvakten gjennomført noe over 3600 oppdrag for eksterne etater. Statistikken reflekterer bistand til politi, toll og andre etater med ansvar i det maritime domenet. Kystvakten har også ansvaret for etterforsyning og mannskapsskifter ved utestasjonene på Bjørnøya og Hopen.

Forskning knyttet til arktiske områder og klimaendringer står i fokus nasjonalt og internasjonalt, og Kystvakten har støttet dette etter anbefalinger fra Norges forskningsråd.

Nye fartøy

Kystvaktflåten består av 9 havgående fartøy og 6 fartøy for operasjoner i kystnære farvann. Med unntak av de tre fartøyene i Nordkapp klassen, er det en moderne flåte med tilpassa kapasiteter til kystvaktoppgavene.

Prosjektarbeid pågår for anskaffelse av nye fartøy til erstatning for de tre fartøyene i Nordkapp klassen. Forsinkelser i dette arbeidet har nødvendiggjort oppdateringer av de gamle fartøyene, senest nå pågående i 2015/2016. Det forventes nye fartøy på plass fra ca. 2021.

De nye NH90 helikoptrene er under innfasing om bord på Kystvaktens fartøy. Det erfares stadig forsinkelser, men nå er det en reell forventning om en viss operativ Kystvakt kapasitet fra andre kvartal 2016, noe som gjør det mulig å ha med embarkert helikopter på hele patruljer, heter det i pressemeldingen.

Samlet ledelse

Den nye organisasjonen i Kystvakten, med en samlet ledelse på Sortland, er nå 4 år gammel.

-Det er tydelig bekreftet at det er skapt synergier gjennom en samlet KV landorganisasjon. Kystvaktens «rederi» modell med korte beslutningslinjer samt tett og nær oppfølging i alle fagområder har utvilsomt bidratt til fartøyenes høye operativitet, slås det fast i pressemeldingen.

Middelhavet

I Frontex operasjonen Triton i Middelhavet, bistår Forsvaret politiet. 12 personer fra Kystvakten er til enhver tid involvert i tillegg til forsvarets sanitetspersonell, og hittil er over 10 000 mennesker reddet via det norske fartøyet «Siem Pilot».

Les også: Kval har gått seg fast i tau utenfor Kvaløya. Kystvakt og brannvesen bistår