Vekslende regjeringer har dratt jordbruket i samme retning: Krav om effektivisering og produktivitetsvekst har ført til færre gårdsbruk, større besetninger, økt kraftfôrbruk, større jordbruksmaskiner, mer jordpakking, økt gjeld, mindre fagmiljø, større avhengighet av importert arbeidskraft og en produksjon som i mindre grad er basert på gårdens egne ressurser.

På bare 20 år har vi mistet 30.000 gårdsbruk i dette landet. I Nordland er antall bruk halvert.

Miljøpartiet De Grønne peker ut en annen kurs. Målet er høyere selvforsyningsgrad, økt bærekraft og et jordbruk som er mindre avhengig av importerte innsatsmidler.

Hvis storsamfunnet ønsker levende distrikter og mer matproduksjon på egne ressurser, må fellesskapet være med på å finansiere det. Derfor har De Grønne årlig foreslått de rauseste jordbruksoppgjørene på Stortinget.

Nå nærmer det seg jordbruksforhandlinger igjen, og Nordland fylkesting skal sende sitt innspill. På fylkestinget vil Miljøpartiet De Grønne fremme forslag som skjerper fokuset på målet om økt selvforsyning, for eksempel i form av økt støtte til utmarksbeite og ulike produkter med høy importandel.

Skal jordbruket i Nordland øke produksjonen på en bærekraftig måte, må jorda utnyttes bedre enn i dag. Derfor foreslår vi en tilskuddsordning for re-etablering av driften på gårdsbruk hvor driften er nedlagt eller arealet bortforpaktet. På den måten vil vi bidra til økt andel småskala produksjon og økt utnyttelse av dyrka mark.

Videre foreslår vi at fjell-, fjord-, og kystlandbruket gis driftsvansketilskudd etter modell fra alpejordbruket, der tilskuddene er mindre produksjonsavhengig og tettere knytta opp mot arealet som er i drift. Vi mener melkebørsen må endres, slik at omsetting av melkekvoter i større grad styres etter ressursgrunnlaget på det enkelte bruk. I tillegg etterlyser vi nye tiltak for god jordhelse, som både kan øke karbonopptaket i jorda og ruste jordbruket mot klimaendringene.

Fylkesrådspartiene har allerede fremmet mange gode forslag, blant annet om å tette inntektsgapet i landbruket, bedre veterinærtilbudet og stimulere til økt grøntproduksjon. Dem vil vi stemme for. Nå er vi spent på om de også vil støtte våre.

Én ting kan vi uansett være enige om: Hvis vi vil ha andre resultater, må vi gjøre ting annerledes.

Det gjelder også i jordbrukspolitikken.