– Dette er kostnader som utbyggerne av hurtigladestasjoner må dekke, sier planlegger Trond Danielsen hos Lofotkraft AS.

Danielsen jobber daglig med planlegging av slike etableringer både for landbasert og sjøbasert virksomhet.

Anleggsbidrag

Nettselskapene er pålagt å kreve inn anleggsbidrag for slike prosjekter, på lik linje med andre prosjekter som utløser forsterkninger i det eksisterende strømnettet. Bruk av anleggsbidrag og utøvelsen av dette er strengt regulert av myndighetene, og skal i prinsippet brukes likt av alle nettselskaper i Norge.

Hurtigladere

– Det er ikke alltid mulig å plassere en hurtigladestasjon i det strømnettet som i dag er tilgjengelig. De nye ladestasjonene har et helt annet behov for strømmengder, skal man kunne levere en full lading for nye, moderne elbiler i løpet av en time. Da snakker man nemlig om å hurtiglade med mellom 150 til 300 kilowattimer på en time.

Fortidens ladere

– I dag finnes det ladestasjoner for elbil ved Amfi Svolvær og Kiwi Osan, og ved Circle K på Leknes. Men dette er fortidens ladestasjoner. Nye hurtigladestasjoner krever en helt annen strømtilførsel, skal man kunne hurtiglade den nye generasjonen elbiler, sier Danielsen.

Han viser til at dagens utbygde lavspentnett i Lofoten ikke har kapasitet til å takle slike strømbehov alle steder. Man må i mange tilfeller derfor forsterke nettet fram til slike ladestasjoner. Derfor vil det av kostnadshensyn nok bli færre, men avanserte ladestasjoner også i Lofoten i årene som kommer.

Elbil-bølge

Danielsen sier at elbil-bølgen beveger seg stadig lenger nordover, men begrenses en del av mangelen på ladestasjoner. Etablering av nye hurtigladestasjoner kan kreve nye kabler og nye trafostasjoner, som er i stand til å levere de strømmengder som den nye generasjonen elbiler krever når man skal hurtiglade.

Lofoten fortsatt elendig oppsatt med ladestasjoner for elbiler

Borettslag

– Lofotkraft har allerede borettslag som har tatt kontakt for å forsterke strøminntakene sine, for deretter å kunne få montert ladere i garasjeanleggene.

– I nye boligprosjekter tar utbygger ofte høyde for dette når planlegging og pris på leiligheter fastsettes.

– Når folk både i Lofoten og ellers i landet kjøper leiligheter fra åtte til tolv millioner kroner forutsettes det nemlig at man også skal kunne hurtiglade moderne elbiler i garasjeanlegget, sier Danielsen.

Store effektuttak

Men hurtigladestasjoner, som leverer rask lading tilsvarende drivstoff levert fra dagens fossile bensinstasjoner, vil kreve helt andre effektmengder. Det vil koste dyrt å bygge ut slike ladetilbud.

Bare å skifte ut en trafostasjon i dag til å levere høyere effekt kan bety investeringer fra en halv million kroner, da for ladestasjoner med et par uttak, til mange titalls millioner med å bygge ut et «bensinstasjonsformat». Dette må eventuelle utbyggere ta høyde for, påpeker Danielsen.

Han sier videre at etablerte, kommersielle aktører som bygger ut ladestasjoner er godt kjent med dette regelverket, og det jobbes også politisk for å forbedre støtteordningene for slike investeringer. Blant annet gjennom ordninger i Enova SF.

Legger om støtten til ladestasjoner for el-biler

Myndighetene har nemlig som mål at Norge skal bli det første fullelektriske og fornybare landet i verden, og da er elektrifisering av bilparken et viktig tiltak.

Landstrøm

– Vi ser allerede at behovene til skip også kommer. Å kunne levere landstrøm til de nye skipene i Hurtigruten er et konkret eksempel, og nå kommer også fiskebåter med eldrift.

Lofotkraft har allerede fått henvendelser fra havnevesenet i Vågan, for å avdekke behov og utrede muligheter for landstrøm. Nettleverandørene langs kysten er inviterte inn i et felles prosjekt som Hurtigruta har etablert. Målet for dette prosjektet er å standardisere løsningene som Hurtigruta skal bruke for landstrøm i havner der de har anløpene sine.

Privat

I privatboliger vil det å etablere uttak for en eller flere elbiler i minste fall bety egne kurser med minimum 16 ampere, eller helst 20 ampere. Enda høyere effektuttak vil gi mulighet for hurtigere lading.

Danielsen sier at boligens hovedinntak vil være avgjørende for hvilken effekt man kan ta ut til lading av elbil hjemme.

Det finnes i dag smarte ladeløsninger med utstyr som registrerer behovet for strøm ellers i boligen. Så når strømbehovet ellers i boligen synker, vil billaderen prioriteres og kunne levere raskere lading.

Proff montasje

Mange boligeiere vil oppdage at strømbehovet til moderne elbiler ved hurtiglading vil avkreve en forsterket montasje hjemme, og det vil alltid medføre ekstra kostnader.

– Vi anbefaler sterkt at man kontakter installatør og får montert hjemmeladeboks for elbilen – og at man samtidig vurderer å satse på en smart ladeboks sånn at man får mulighet til både effekt- og tidsstyring. Denne typen smartstyring vil bli veldig aktuelt når effekt-tariffer blir innført.

– Uansett vil man måtte formode at det er elbil-brukeren som i siste instans må dekke regningen for elbilens drivstoff, uansett hvor det lades, sier Trond Danielsen i Lofotkraft AS til Lofotposten.

Svolvær

Ved Kiwi Osan leverer Fortum eksempelvis 125 ampere ladere for både ladepluggtypene Chademo og CCS, og samt 32 ampere for Type 2 ladekontakt. Mens de to ladepunktene på Amfi Svolvær tilbyr Type 2 kontakt og 22 KW ladeeffekt.

Altfor puslete utbygging av ladestasjoner i hele landet