Klart for minikraftverk og regulering av vassdrag

Minikraftverk:  Nattmålsvannet og Nattmålselva (bildet) overfor Laupstad kan nå bygges ut og gi  en årlig grønn kraftproduksjon til 190 husstander. Foto: Hugo Johansen

Minikraftverk: Nattmålsvannet og Nattmålselva (bildet) overfor Laupstad kan nå bygges ut og gi en årlig grønn kraftproduksjon til 190 husstander. Foto: Hugo Johansen

Artikkelen er over 4 år gammel

To år har konsesjonssøknaden tatt, men nå har fylkesrådet i Nordland godkjent bygging av Laupstad minikraftverk.

DEL

Fylkesrådet i Nordland har enstemmig den 15. september i år gitt Lofotkraft Produksjon AS konsesjon til bygging av Laupstad minikraftverk og regulering av Nattmålsvatnet og Nattmålsvassdraget i tråd med søknaden.

Fylkesrådet sier at Laupstad kraftverk, på tross av å produsere lite kraft, vil være samfunnsnyttig ved at det bedrer forsyningssikkerheten i Lofoten, men også sikrer vannforsyningen til Laupstad og Liland.

Den konsesjonspålagte minstevannføringen i Nattmålselva vil redusere tiltakets negative konsekvenser for landskap, reiseliv, friluftsliv og landskap, samt opprettholde områdets opplevelsesverdi og miljøverdier, heter det i vedtaket.

Fylkesrådet mener konsekvensene for andre arealbruksverdier er akseptable og vurderer fordelene av tiltaket som større enn ulempene for almene og private interesser.

Det er ikke reindrift i området, kjente beiteområder eller trekkveier, og ingen kjente kulturminner blir berørte. Det er stort sett lokalbefolkningen som benytter området til friluftsformål, det fiskes ikke i elva eller selges fiskekort, og en kraftstasjon vil ligge over det nivå der en sjøørretstamme kan gå opp fra fjorden nedenfor.

Kostnader: Administrerende direktør Arnt M. Winther sier at selskapet nå må revurdere økonomien i prosjektet før utbygging kan starte.

Kostnader: Administrerende direktør Arnt M. Winther sier at selskapet nå må revurdere økonomien i prosjektet før utbygging kan starte.

Størstedelen av fallrettighetene (94,22 %) tilfaller felles eid utmark på Laupstad. På møtet den 21. juni i 2012 hvor 70,3 % av rettighetshaverne til denne utmarka møtte, ble det stemt på hvorvidt sameiet skulle leie ut fallrettsandelene såframt et valgt utvalg av sameierepresentanter kom til enighet med Lofotkraft Produksjon AS. I denne avstemmingen stemte 62,54 % av rettighetsandelene i sameiet for dette.

De øvrige grunneiere med direkte eiendomsgrense mot dypålen i elva er det inngått avtaler med i nødvendig utstrekning mellom inntak og utløp for minikraftverket.

Arealer for inntak, rørgatetrasé, kraftstasjonsbygg samt utløp vil festes ut fra sameiet for kompensasjon angitt i egne brev til sameiets rettighetshavere.

Videre er det positivt for bygda å få sikret vannforsyningen med et neddykket inntak oppe i selve vannet. I dag ligger inntaksdammen nede i skråningen og er utsatt for ras. Sommerstid kan det gi misfarget vann.

Nattmålsvatnet er drikkevannskilde til 100 husstander i bygdene Laupstad og Liland.

Vannforsyningen drives av det private vannverket Laupstad vannverk.

Lofotkraft Produksjon AS sin konsesjon for bygging av Laupstad minikraftverk i Nattmålselva, samt regulering av Nattmålsvatnet, gjelder 15 km nord for Svolvær. Der vil man utnytte et fall fra inntaket i Nattmålsvannet på 289 meter over havet og ned til kraftstasjonen ti meter over havet. Minikraftverket vil produsere 3,82 GWh ny fornybar grønn energi i året. Dette tilsvarer strømbruken til ca. 190 husstander, og der 46 prosent er vinterkraft.

Ifølge søker vil 76 % av tilgjengelig vannmengde benyttes til kraftproduksjonen. Vannveien planlegges som nedgravd rørgate med en lengde på ca. 690 m og ha en bredde på ca. 15 meter i anleggsfasen. Terrenget langs rørgaten er bratt og det antas at store deler av rørtraseen må sprenges.

For adkomst til kraftstasjonen må 400 meter traktorvei oppgraderes og det må bygges ei bru på ca. 15 meter over Nattmålselva. Det må videre bygges 600 meter anleggsvei langs rørgaten, med en veibredde på fire meter og syv til ti meters ryddebelte. Etter utbygging vil anleggsveien tildekkes og arronderes for tilbakeføring til naturlige forhold.

Kraftstasjon legges på sørsiden av elven 10 moh. og vil ha en installert effekt på 0,9 MW. Brukstid vil være 4383 timer (av årets 8760 timer). Prosjektet har en utbyggingspris på 4,50 kr/kWh. Kraftverket vil knyttes til eksisterende 22kV strømnett med en 300 meter jordkabel som graves ned langs eksisterende traktorvei. Det er ledig kapasitet i nettet.

– Nå må vi se på prosjektet økonomisk. Etter at vi søkte konsesjon har kraftprisene falt dramatisk, og før vi økonomisk har evaluert dette på ny, blir det ingen oppstart av prosjektet, sier direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft til Lofotposten.

Artikkeltags