Gå til sidens hovedinnhold

Leknes - Byen ved Buksnesfjorden

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Leknes er et av 10 regionsentre som Nordland Fylkeskommune satser på for å utvikle moderne bo-og arbeidsregioner, noe som også skal bidra til å motvirke en negativ boutvikling i fylket vårt. Byen ved Buksnesfjorden, som i sin tid ble lansert av Asbjørn Sjølie (Høyre) er helt i tråd med denne satsingen.

Vestvågøy Høyre vil satse på denne visjonen og ønsker utvikling av området langs Buksnesfjorden med økt tilrettelegging for aktivitet innen bolig, næring og industri.

Vi i Høyre mener det vil være riktig å omdisponere dyrket mark i områdene rundt Leknes for å skaffe tilstrekkelig med arealer til å utvikle byen vår. Samtidig er det ikke slik at hvert et område innenfor bygrensen må forvandles.

En god og solid plan for regionsenteret langs Buksnesfjorden må ivareta alles interesser. Her snakker vi om:

l\u0009boligutbygging og tilrettelegging for nye områder

l\u0009næringsrelatert aktivitet og turisme i nær tilknytning til det unike kulturmiljøet vi har

l\u0009utvikling av gode industriområder og tilrettelegging for nye aktiviteter

l satsing på kultur, skole og utdanning

Det foreligger planer og ideer som tar sikte på å knytte regionsenteret nærmere havet, med mulighet for økt aktivitet på begge sider av Fyglesjøen. Samtidig er det også ideer og tanker rundt det å knytte Gravdal og Storeidøya sammen med Leknes. Alt dette vil medføre en endring i dagens arealbruk. Vi må tilby noe av det beste vi har til nyetablerere og ta imot innovative ideer med åpne armer, men på våre vilkår. Derfor vil riktig planlegging være sentralt.

Et levedyktig regionsenteret er helt avhengig av en region med levende distrikt. Vestvågøy er en av landsdelens største landbruks- og fiskerikommuner, og det er knyttet store muligheter til utviklinga i havnæringene og turisme. Vi har stor produksjon av sjømat, kjøtt og melkeproduksjon. Vestvågøy-landbruket og havnæringene står seg meget godt, og slik skal det også være i fortsettelsen.

Landbruket styrkes med flytting av matjord

Omdisponering av arealer i sentrumsnære områder skal ikke gå på bekostning av landbruket. Når matjord omdisponeres, produktiv eller uproduktiv, skal denne tilføres nærliggende landbrukseiendom for opparbeidelse av ny produktiv mark. På denne måten får landbruket mulighet til å opparbeide nye arealer i nær tilknytning til gården som gir mere hensiktsmessig drift, og regionsenteret og øvrig næringsliv får utviklet seg videre.

Høyre ønsker at ved oppstart av sentrumsplan/regionsenterplan, skal det startes arbeid med en landbruksarealplan som klargjør for nye landbruksarealer. Videre skal det i planverktøyet tilrettelegges slik at byråkratiet ikke er til hinder for at bonden selv kan stå for arbeidene med tilrettelegging og opparbeidelsen av nye arealer.

Kloke grønne valg

Ved å ha industrien så nært opp til havnene våre som mulig, sikrer vi å kunne transportere varer og utstyr på kjøl i fremtiden.

Ved å sikre at matjord får erstatningsareal nært bondens gård, effektiviseres transporten på gården.

Sammen kan vi gjøre kloke og også grønne valg.

Godt valg!


Kommentarer til denne saken