Vestvågøy kommune møter tirsdag 5. juni Fylkesmannen i Nordland og Statens vegvesen i Bodø for å diskutere dagens avkjørsel til Esso fra E10 på Leknes.

I bunn ligger et meklingsresultat fra 2014, som tolkes på to vidt forskjellige måter. Fylkesmannen og vegvesenet holder fast på at Essos avkjørsel på E10 stenges når det etter planen bygges en ny rundkjøring med adkomst til Leknesletta, midt mellom dagens to. Vestvågøy kommune mener de under meklingen i 2014, ble enige om at den nye rundkjøringen kun skal sørge for adkomst til TEFT, og resten av Lofoten handelspark.

Les også: Ny protest mot Esso-avkjørsel fra vegvesenet

- Vil miste kunder

Meklingsresultatet:

"Eksisterende T-kryss på E10 åpnes for gjennomkjøring til Leknessletta, gjelder inntil ny rundkjøring på E10 er etablert."

Esso er ikke nevnt spesifikt i meklingsresultatet, men fylkesmannen mener det ikke er rom for tolkning.

"Vår vurdering er at planforslaget undergraver meklingsresultatet og forutsetningene for innvilgelse av fravikssøknaden. Vi mener avkjørsel KV07 er i strid både med konseptvalgutredningen, rammeplan for avkjørsler og meklingsresultatet. I fraviksbehandlingen ble det fra Samferdselsdepartement og Vegdirektorat påpekt viktigheten av at E10 forblir hovedveg og at antall kryss og avkjørsler begrenses.", skriver fylkesmannen sin innsigelse til reguleringsplan Lofoten handelspark.

Esso sier de kan miste 25 prosent av den årlige omsetningen dersom innkjøringen stenges, slik at bensinstasjonen da kun har innkjøringen fra Idrettsgata igjen.

Les mer: Esso kan bli stengt

Les også: Sender Leknesletta på høring med disse fire endringene

Ni innspill til regulering Lofoten Handelspark: Velforening er misfornøyd med vegløsningen

Rundkjøring på vent

Uenigheten innebærer at reguleringsplan Lofoten handelspark ikke kan vedtas før partene har kommet til enighet, eller at Vestvågøy kommune tar hensyn til innsigelsen. Det betyr igjen at rundkjøringen som skal være ferdig til ny videregående skole står ferdig 1. august 2019, foreløpig ikke blir bygget.

Les mer: Nå rives det gamle skolebygget

- Jeg vet at enheten prosjekt og infrastruktur jobber med å kvalitetssikre tallene, slik at vi vet hva rundkjøringen vil koste. Men det er avgjørende for oss at vi får vedtatt reguleringsplanen, slik at vi får bygd den. Slik at det er spenning rundt dialogmøtet neste tirsdag, det er det absolutt, sier enhetsleder Karl Erik Nystad ved næring, plan og utvikling i Vestvågøy kommune.

Reguleringsplanen var til høring med frist 1. mars 2018. Fylkesmannen viser til at kommunen ikke kan egengodkjenne planen uten å ta hensyn til fylkesmannens innsigelse. Det vil si merke dagens adkomst til Esso med "stenging av avkjørsel".

Planen sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling, dersom partene ikke blir enige. Departementet treffer det endelige planvedtaket. I dette ligger at departementet kan godkjenne, ikke godkjenne, eller gjøre endringer de finner påkrevd. Departementets vedtak kan ikke påklages.

Meklingsresultatet i sin helhet:

 • Rundkjøring fra E10 flyttes vest for «XL bygg» i retning Gravdal.
 • Partene ble enige om følgende forutsetninger for å gå inn på denne løsningen:
 1. Rekkefølgebestemmelser knyttet til rundkjøring i Idrettsgata/Fv815 faller bort.
 2. Det gis bidrag fra Nordland Fylkeskommune og Statens vegvesen for å finansiere løsningen inkl. rundkjøring med inntil 15 millioner kroner, henholdsvis inntil 5 mill. fra vegvesen og inntil 10 mill. fra fylket.
 3. Eksisterende T-kryss på E10 åpnes for gjennomkjøring til Leknessletta, gjelder inntil ny rundkjøring på E10 er etablert
 4. Det gis midlertidig avkjørselstillatelse til etablering av KIWI inntil ny løsning er etablert.
 5. Det stilles ikke krav om gang- og sykkelvei eller krav om sanering av avkjørsler langs Fv 815 (gjelder reguleringsplanen for videregående skole).
 • Vestvågøy kommune tar ansvar for planlegging av nytt rundkjøringsalternativ. I forbindelse med regulering av skolekvartalet må det finnes gode løsninger for myke trafikanter.
 • Ny rundkjøring må være etablert og tatt i bruk før nytt skolebygg til Vest-Lofoten videregående skole åpnes (planlagt åpning 2018).

Fakta

 • 2014: Meklingsmøte mellom Vestvågøy kommune, Fylkesmannen i Nordland, Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune.
 • 2016: Reguleringsplan Lofoten handelspark egengodkjennes 1. gang, og legges på offentlig høring.
 • 2017: Ny 1. gangs behandling, med påfølgende egengodkjenning og offentlig høring med frist 1. mars 2018. Samme år begynner arbeidet med å rive boliger og klargjøre tomten for nye Vest-Lofoten videregående skole på Leknes. Entreprenør Consto igangsetter byggingen av nye Vest-Lofoten videregående skole med overlevering 1. august 2019. Byggherre er Nordland fylkeskommune.